Cei’r Fôr-forwyn


Yn 2019, buddsoddwyd dros £2,000,000 gan Dŵr Cymru er mwyn uwchraddio system garthffosydd ardal Cei’r Fôr-forwyn ym Mae Caerdydd. Esboniwyd ar y pryd y byddai angen i ni ddod yn ôl i wneud y gwaith uwchraddio terfynol a daeth yn bryd i ni wneud hynny.

Beth rydym ni wedi’i wneud?

Dechreuodd y gwaith ym mis Medi 2018, ac fe’i gwnaed mewn dwy ran er mwyn amharu cyn lleied ag oedd modd ar yr ardal. Roedd y gwaith yn cynnwys atgyweirio’r garthffos frics wreiddiol o Oes Fictoria, tynnu braster, olew a saim oedd yn blocio’r garthffos a gosod pibell garthffosiaeth newydd yn Stryd Stuart a Stryd Bute.

Beth rydyn ni’n ei wneud nawr?

Mae angen i ni ddod yn ôl i osod ciosg dosio y tu allan i fynedfa gefn yr Eli Jenkins ym mhen uchaf Stryd Bute. Bydd hyn yn ein helpu i reoli effaith braster, olew a stwff seimllyd arall ar ein rhwydwaith carthffosydd gan sicrhau ein bod yn dal i ddarparu gwasanaeth dŵr gwastraff o’r safon uchaf i chi am flynyddoedd i ddod. 

Bydd y gwaith yn dechrau ddydd Llun 12 Hydref a bydd wedi’i gwblhau erbyn canol Tachwedd. Byddwn yn cydweithio â Morgan Sindall a fydd yn ein helpu i wneud y gwaith. Byddant yn gweithio rhwng 8.00am a 6.00pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener. 

Gan mai dim ond ar ddarn bach o Stryd Bute y byddwn yn gweithio, bydd y stryd yn dal ar agor yn ystod y gwaith. Fodd bynnag, bydd angen i ni gulhau’r stryd er mwyn diogelwch cerddwyr a’n gweithlu ni.

Stopio’r bloc  

Roedd angen gwneud y gwaith hanfodol hwn yn dilyn achosion o ddŵr gwastraff yn gorlifo i adeiladau am fod braster, olew a saim wedi’u harllwys i’r draeniau’n anghyfreithlon. Roedd hyn yn blocio’r garthffos ac roedd angen glanhau’r garthffos yn aml i gael gwared â’r rhwystrau, gan ei difrodi wrth wneud hynny.

Gall pawb ohonom chwarae ein rhan yn sicrhau nad oes braster, olew na saim yn cael eu gollwng i’n carthffosydd. Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch gadw’r dŵr gwastraff i lifo ym mhibellau eich busnes.

Am wybod mwy?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gwaith a wnaethom neu yr hoffech gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0800 085 3968 a gofynnwch am Danielle Thomas neu Tomos Davies.