Gwelliannau yn Llyn Celyn


Yn Dŵr Cymru rydyn ni'n cymryd ein cyfrifoldeb dros gynnal a gweithredu ein hargaeau a'n cronfeydd yn ddiogel o ddifri.

Yn 2020, cyflawnwyd archwiliad statudol gan Beiriannydd Panel annibynnol a gadarnhaodd fod cronfa ddŵr Llyn Celyn mewn cyflwr da, ond yn ôl y disgwyl, cyflwynwyd rhai argymhellion i sicrhau bod y gronfa'n bodloni canllawiau diweddaraf y DU. Mae'r argymhellion yn yr adroddiad terfynol yn statudol, a Chyfoeth Naturiol Cymru sy'n eu gorfodi. Rhaid i Ddŵr Cymru ymateb iddynt o fewn amserlen ddiffiniedig.

Y cynnig yw adeiladu gorlifan ategol newydd i ddelio â lefelau dŵr eithriadol o uchel y gellid disgwyl eu gweld unwaith ym mhob 10,000 o flynyddoedd ar gyfartaledd. Cyflawnir gwaith ar y pibellau a'r falfiau cyfredol hefyd yn rhan o raglen o waith uwchraddio a chynnal a chadw.

Gallwn eich sicrhau chi nad yw hyn yn golygu bod unrhyw bryderon o ran diogelwch yr argae ar hyn o bryd.

Beth y gallwch ei ddisgwyl

Ers cyhoeddi adroddiad y Peiriannydd yn 2020, cyflawnwyd amryw o ymchwiliadau ar y safle gan gynnwys ymchwiliadau ecolegol ac ymchwiliadau i’r tir, sydd wedi caniatáu i'n contractwyr fwrw ymlaen â'r gwaith o ddylunio'r gorlifan ategol newydd.

Y cynnig yw adeiladu gorlifan ychwanegol ar yr ochr gyferbyn â'r gorlifan cyfredol, ger y prif faes parcio oddi ar yr A4212, ar frig yr argae. Rhannwyd y cynigion ar gyfer y gorlifan newydd â'r gymuned leol yn 2021. Rydyn ni'n rhagweld y cyflwynir y cais cynllunio llawn ar gyfer y gwaith i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn Hydref 2022. Os ceir caniatâd, bydd y gwaith yn dechrau yng Ngwanwyn 2023.

Nid oes angen caniatâd cynllunio i gyflawni'r gwaith uwchraddio ar y pibellau a'r falfiau, a bydd gwaith yn dechrau ar yr elfen yma o'r prosiect ddechrau haf 2022. Caiff ei gyflawni mewn ardal weithredol o gronfa a phwerdy Llyn Celyn, ac ni ddylai effeithio dim ar y cyhoedd.

Lledaenu'r gair

Fel cwmni, rydyn ni wedi ymrwymo i rannu gwybodaeth am unrhyw waith â'n cwsmeriaid a'n rhanddeiliaid bob tro, a byddwn ni'n sicr o wneud hynny yma yn Llyn Celyn. Byddwn ni'n rhannu rhagor o fanylion am ddyluniad y gorlifan ategol â'r cyhoedd yn rhan o'r broses gynllunio. Rydyn ni'n cydweithio'n agos hefyd â'n rheoleiddiwr, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd.

I gael rhagor o fanylion am ein gwaith yn Llyn Celyn, ewch i'n gwefan yma.