Ymweliadau Addysg


Rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion i annog plant i garu a gwerthfawrogi dŵr. Mae ein gweithgareddau, yng ngofal athrawon ar secondiad, yn paratoi'r disgyblion i fod yn ddinasyddion byd-eang, â dealltwriaeth am gynaliadwyedd a'i effaith ar y gymuned leol. Mae miloedd o ddisgyblion yn ymweld ag un o'n pedwar canolfan ddarganfod addysgol bob blwyddyn ac maen nhw'n cael amser bendigedig - ac mae'r cyfan AM DDIM!

Ymweld â'n Canolfannau

Dewch y tu ôl i'r llenni i weld sut rydym ni’n darparu dŵr yfed diogel a glân a sut rydym ni’n trin dŵr gwastraff ac yn cadw ein hafonydd a'n traethau yn lân.

Bydd ein hathrawon cymwys a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant yn eich helpu i ganfod y rhan y gallwch chi ei chwarae i reoli dŵr yn gynaliadwy ac yn rhoi cyngor i chi ar sut i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon a helpu'r amgylchedd.

Llyn Brenig ger Dinbych yn y Gogledd

Mae gan ein canolfan Ddarganfod yn Llyn Brenig ystafell ddosbarth dan do gynhwysfawr a man awyr agored cyffrous lle gall ysgolion sy’n ymweld gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy'n cynnwys y cylch dŵr, effeithlonrwydd dŵr, newid yn yr hinsawdd, rhwydo, cyfeiriannu, canfod bwystfilod bach a'r cyfle i ymweld â Gwaith Trin Dŵr Alwen gerllaw. Cyflwynir y gwersi gan athro neu athrawes cymwysedig ac mae'r holl weithgareddau yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae pob ymweliad AM DDIM, felly trefnwch heddiw i fwynhau profiad dysgu sy’n llawn hwyl!

Cilfynydd yng Nghymoedd y De

Mae gan ein Canolfan Ddarganfod yng Nghilfynydd ystafell ddosbarth dan do gynhwysfawr a man awyr agored cyffrous lle gall ysgolion sy’n ymweld gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy'n cynnwys y cylch dŵr, effeithlonrwydd dŵr, newid yn yr hinsawdd, rhwydo, cyfeiriannu, canfod bwystfilod bach, astudiaethau afon a'n gwers ar bentref yn Affrica.

Hefyd yn ystod eich ymweliad,  gallwch ddysgu am yr hyn y gellir ei weld a’i ogleuo yng Ngwaith Trin Gwastraff Cynon a darganfod sut y caiff carthion eu glanhau ac ymchwilio i sut y mae llygredd yn effeithio ar ein hamgylchedd naturiol.

Cyflwynir y gwersi gan athro neu athrawes cymwysedig ac mae'r holl weithgareddau yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae pob ymweliad AM DDIM, felly trefnwch heddiw i fwynhau profiad dysgu sy’n llawn hwyl!

Rhosydd Cog ger Caerdydd

Mae gan ein Canolfan Ddarganfod Rhosydd Cog ystafell ddosbarth dan do gynhwysfawr a man awyr agored cyffrous lle gall ysgolion sy’n ymweld gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol sy’n cynnwys y cylch dŵr, effeithlonrwydd dŵr, newid yn yr hinsawdd, rhwydo, cyfeiriannu, canfod bwystfilod bach, ein gwers pentref yn Affrica a chip y tu ôl i’r llenni ar sut y mae gwaith trin dŵr gwastraff yn gweithio.

Cyflwynir y gwersi gan athro neu athrawes cymwysedig ac mae'r holl weithgareddau yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae pob ymweliad AM DDIM felly trefnwch heddiw i fwynhau profiad dysgu sy’n llawn hwyl! education@dwrcymru.com

Cwm Elan yn y Canolbarth

Mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Cwm Elan, mae'r Ceidwad Addysg yn rheoli ystafell ddosbarth dan do gynhwysfawr. Mae'r cyfleusterau yn cynnwys pyllau bywyd gwyllt, llwybrau natur, a thaith o gwmpas argaeau. Gall ysgolion ymweld â'r safle i rwydo, mynd ar saffari bwystfilod bach, astudio planhigion a chynnal arbrofion yn yr ystafell ddosbarth, y cwbl yn gysylltiedig â'r Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae'r ardal yn gyforiog o anifeiliaid a phlanhigion sy’n gwneud Cwm Elan yn safle bywyd gwyllt o bwysigrwydd rhyngwladol.

Ein Hymweliadau Ysgol

Bydd ein tîm addysg arobryn yn ymweld â'ch ysgol neu goleg i gynnal gwasanaeth lle’r ydym ni’n addysgu plant am bopeth i'w wneud gyda dŵr! Sut rydym ni’n ei gasglu, ei drin, ei ddefnyddio a'i lanhau.

Caiff ein gweithdai rhyngweithiol eu harwain gan athrawon ar secondiad sy'n addysgu plant drwy'r gwersi mwyaf creadigol gan eu paratoi i fod yn llysgenhadon dŵr, â dealltwriaeth o’r newid yn yr hinsawdd, cymuned a negeseuon busnes Dŵr Cymru.

Mae ein gwersi, fel her y rhwydwaith,  lle rhoddwyd yr her o greu a chynllunio model rhwydwaith dŵr i gyflenwi dŵr i bentref o fewn cyllideb benodol, yn rhoi cyfle i blant ddeall sut mae cwmni dŵr yn gweithredu a faint o ymdrech sydd ynghlwm â phob diferyn.

Wyddoch chi beth arall sy’n anhygoel? Gallai helpu eich ysgol i ennill statws Eco-Ysgol. Ein hunig ofyniad yw eich bod chi’n caniatáu i ni gynnal gwasanaeth i'ch ysgol gyfan a chynnal sesiwn cynllunio i arbed dŵr wedyn.

Trefnu Ymweliad

Dewch i ddysgu am yr hyn yr ydym ni’n ei wneud trwy ymweld ag un o'n canolfannau addysg ar-safle penodol neu gallwn ddod atoch chi yn rhan o'n gwaith allgymorth.

I drefnu, anfonwch e-bost at ein tîm addysg yn education@dwrcymru.com