Hysbysiad Pwysig

Mae'r wybodaeth a geir yn yr adroddiadau Buddsoddwyr yn cael ei dosbarthu yn unol ag amodau’r Cytundeb Telerau Cyffredin (CTA) sy'n llywio rhwymedigaethau'r cwmni i'w ddeiliaid bondiau a chredydwyr ariannol eraill. Fe'i cyfeirir at fuddsoddwyr presennol yn y cwmni, ac fe’i bwriedir ar eu cyfer. Ni ddylai unrhyw unigolion eraill weithredu na dibynnu arno.

Nid yw'r cwmni'n gwneud unrhyw honiadau o ran cywirdeb y rhagolygon (nac unrhyw wybodaeth arall yn yr adroddiadau hyn, ac eithrio’r hyn a nodir yn y CTA). Mae'r rhagolygon hyn yn cynnwys elfen o risg ac ansicrwydd oherwydd eu bod yn ymwneud â digwyddiadau ac yn dibynnu ar amgylchiadau a fydd yn digwydd yn y dyfodol. Gallai nifer o ffactorau newid y canlyniadau neu’r datblygiadau yn sylweddol o’r hyn a fynegwyd neu a awgrymir yn y rhagolygon hyn.

Ni ddylid dibynnu ar yr adroddiadau hyn fel canllaw i berfformiad yn y dyfodol, ac ni ddylid dibynnu arnynt wrth benderfynu a ddylid buddsoddi yn y cwmni yn y dyfodol. Dylid nodi nad yw archwilwyr y cwmni wedi adolygu’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. At ddibenion y gyfundrefn hyrwyddiadau ariannol o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, darperir yr adroddiadau hyn ar sail yr eithriad a nodir yn Erthygl 69 o Orchymyn (Hyrwyddo Ariannol) 2005 o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (mewn cysylltiad â bondiau sydd eisoes yn cael eu derbyn i fasnachu ar farchnad berthnasol).

Nid yw'r wybodaeth, nac unrhyw farn a fynegir yma yn gyfystyr â chynnig cyhoeddus o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol nac yn gynnig i werthu neu gymell nac yn gynnig i brynu unrhyw warantau neu offerynnau ariannol ac nid yw’n cynghori nac yn argymell dim mewn cysylltiad â gwarantau neu offerynnau ariannol eraill o’r fath.

Gall cyfyngiadau cyfreithiol mewn awdurdodaethau ar wahân i’r Deyrnas Unedig gyfyngu ar gyhoeddi a darparu’r Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon felly dylai pobl mewn awdurdodaeth ar wahân i’r Deyrnas Unedig sy’n gallu defnyddio’r fath wybodaeth ymgyfarwyddo ag unrhyw gyfyngiadau o’r fath a’u dilyn. Ni chyfeirir y Wefan hon a’r deunydd a’r wybodaeth ar y Wefan hon at, ac ni fwriedir eu dosbarthu i na’u defnyddio gan unrhyw unigolyn neu endid sy’n ddinesydd neu’n breswylydd, neu wedi’i leoli mewn unrhyw awdurdodaeth lle byddai eu darparu neu eu defnyddio yn torri cyfraith neu reoliad perthnasol, neu a fyddai’n gosod cyfrifoldeb cofrestru neu drwyddedu ar y Cwmni a/neu unrhyw is–gwmnïau neu gwmnïau cysylltiedig â’r Cwmni o fewn awdurdodaeth o’r fath.

Prosbectws


Darllenwch a lawrlwythwch ein Prosbectws Buddsoddwyr diweddaraf

Available Downloads

2020 Prospectus

Lawrlwytho
204.2kB, PDF

2019 Prospectus

Lawrlwytho
2.3MB, PDF

2017 Prospectus

Lawrlwytho
1.4MB, PDF

2011 Prospectus

Lawrlwytho
1.3MB, PDF

2010 Prospectus

Lawrlwytho
1.3MB, PDF

2006 Prospectus

Lawrlwytho
2.2MB, PDF

2003 Prospectus

Lawrlwytho
2.7MB, PDF

2001 Prospectus

Lawrlwytho
1.6MB, PDF