Addysg


Mae dŵr yn wirioneddol hynod. Ond faint ydych chi'n ei wybod am ddŵr? Wyddoch chi o ble mae'n dod? Neu sut mae'n cyrraedd eich tap? Beth am sut rydyn ni'n gwneud y dŵr yn ddiogel i'w yfed? Neu'r ffyrdd gorau o edrych ar ei ôl?

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn ymrwymedig i wella’n barhaus, pa un a yw’n ymwneud â newid pibellau, diogelu’r amgylchedd neu chwilio am ffyrdd arloesol newydd o wneud pethau. Rydym ni’n credu ei bod hi’n deg rhannu’r wybodaeth hon a dyna pam yr ydym ni eisiau ysbrydoli cenedlaethau iau trwy weithio gydag ysgolion a’u haddysgu am ba mor werthfawr yw dŵr.

Ein huchelgais yw addysgu a hysbysu cymaint o blant â phosibl ar draws ein hardal weithredol am ddŵr, arferion dŵr da a swyddogaeth Dŵr Cymru.

Mae ein tîm addysg yn cynnwys athrawon wedi’u secondio o ysgolion lleol sy’n angerddol am gynorthwyo disgyblion i ddarparu’r cwricwlwm trwy weithgareddau dysgu ymarferol trwy brofiad. Mae ein gwersi wedi’u cysylltu â’r Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn cefnogi’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol.