Diogelu Data a Chais Gwrthrych am Wybodaeth


Diogelu Data o ddifrif. Rydym ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i chi ein bod ni’n gofalu am eich data.

Rydym ni’n cydymffurfio â darpariaethau Deddfau Diogelu Data y DU gan gynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 o ran unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr y wefan hon. Fodd bynnag, oni bai y nodir yn wahanol, nid yw gwybodaeth a drosglwyddir i’r Cwmni drwy’r wefan hon wedi’i hamgryptio a gallai gael ei rhyng-gipio gan drydydd partïon neu gael ei danfon i bartïon heblaw y derbynnydd. Anfonir unrhyw wybodaeth o’r fath ar eich risg eich hun ac felly dylech ystyried ei sensitifrwydd yn ofalus cyn ei drosglwyddo.

Cyflwyno Cais Gwrthrych am Wybodaeth neu Gais Hawliau Gwrthrych Data arall

Mae gennych chi’r hawl i ofyn am gael gweld eich gwybodaeth bersonol, yr enw cyffredin ar hyn yw Cais Gwrthrych am Wybodaeth. Mae Cais Gwrthrych am Wybodaeth yn caniatáu i chi gael copi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch a dilysu ein bod ni’n ei phrosesu mewn ffordd gyfreithlon.

Ni fydd angen i chi dalu ffi i gyrchu’ch gwybodaeth bersonol. Ond mae’r gyfraith yn rhoi’r hawl i ni godi ffi resymol os yw’ch cais i gyrchu’r wybodaeth yn amlwg yn ddi-sail neu’n or-feichus. Fel arall, gallwn wrthod cydymffurfio â’r cais o dan amgylchiadau o’r fath.

Mae gennych chi’r hawl hefyd i wneud cais i wneud y canlynol: cywiro eich gwybodaeth bersonol; ac o dan rai amgylchiadau: dileu eich gwybodaeth bersonol; gwrthwynebu ei phrosesu; cyfyngu ar ei phrosesu; trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol.

Byddwn ni’n gweithredu ar eich cais heb oedi diangen, a chyn pen mis ar ôl iddo ddod i law man bellaf. Gallwn ymestyn y cyfnod ymateb hyd at 2 fis pellach os yw’r cais yn gymhleth, neu os oes nifer o geisiadau wedi dod i law gan yr un person.

Os ydych am ymarfer unrhyw un o’ch hawliau Gwrthrych Data:

Llenwch y ffurflen trwy ddilyn y ddolen isod ac anfonwch hi atom ni:

Trwy e-bost i: DataSubjectRightsRequests@dwrcymru.com neu
Trwy’r post: Gwasanaethau Cwsmeriaid, Y Tîm Ceisiadau Hawliau Gwrthrych am Wybodaeth, , Dŵr Cymru Welsh Water, Linea, Heol Fortran, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0LT.
Cewch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth hefyd trwy https://ico.org.uk/ neu trwy ysgrifennu at Tŷ Wycliffe, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer SK9 5AF neu ffonio 0303 123 1113 i ofyn am wybodaeth neu gyngor neu wneud cwyn.

Data Subject Right Request Form

DOCX, 28.8kB