Amgylchedd


Cyhoeddodd Dŵr Cymru ei Gynllun Bioamrywiaeth diweddaraf ym mis Rhagfyr 2020. “Neilltuo amser ar gyfer natur 2020: cynllun diwygiedig Dŵr Cymru i gynnal a gwella bioamrywiaeth” yw enw’r ddogfen.

Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

Adnoddau naturiol ac ecosystemau Cymru sy'n gosod y sylfaen ar gyfer ein llesiant a'n hansawdd bywyd. Maen nhw'n gyrru ein diwydiannau, yn darparu ein bwyd, yn glanhau'r aer a'r dŵr, ac yn creu swyddi a chymunedau llewyrchus. Mae hyn oll yn gysylltiedig â Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy. Mae CNC wedi dod i'r casgliad nad yw Cymru'n Rheol Adnoddau Naturiol yn ddigon Cynaliadwy er budd cenedlaethau'r dyfodol. Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy, neu SMNR, yw'r nod hirdymor ar gyfer Cymru gyfan, gan gynnwys diwydiannau, llywodraeth leol a chymunedau. Darganfyddwch sut rydyn ni'n chwarae ein rhan i gyflawni SMNR.

Neilltuo amser ar

gyfer natur

Darllenwch ein cynllun diweddaraf i gynnal a chyfoethogi Bioamrywiaeth:

Cynllun Bioamrywiaeth

Mae ein Cynllun yn disgrifio sut mae ein busnes yn rhyngweithio â byd natur. Mae’n amlygu beth rydyn ni eisoes yn ei wneud a beth y byddwn ni’n parhau i’w wneud ar draws y busnes i gefnogi natur a bioamrywiaeth.

Rydyn ni’n croesawu eich sylwadau ar y Cynllun, ac yn arbennig syniadau am ffyrdd o’i wella. Byddwn ni’n ystyried eich safbwyntiau wrth adolygu ein Cynllun yn 2023. Rydyn ni’n croesawu’r cyfle i gydweithio ar draws ein hardaloedd gweithredol hefyd.

E-bostiwch ni yn biodiversity@dwrcymru.com

Strategaeth Bioamrywiaeth 2022

PDF, 3.4MB

Mae ein strategaeth bioamrywiaeth yn pennu ein huchelgeisiau, ein hamcanion a’n cynllun gweithredu i gynnal a gwella bioamrywiaeth a gwytnwch ecolegol ar draws ein hasedau gweithredol a’r tir sydd yn ein gofal wrth i ni gyflawni ein swyddogaethau. Mae’r strategaeth yn caniatáu i’r busnes barhau i gyflawni ei swyddogaethau craidd wrth gynorthwyo ein rheoleiddiwr – Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng bioamrywiaeth sy’n ein hwynebu. Trwy wneud hynny, byddwn ni’n helpu i ddiogelu ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid.

Gwneud y peth iawn

dros natur

Darllenwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud i gyflawni ein dyletswydd o ran Bioamrywiaeth yn ein hadroddiad o 2019. Byddwn ni’n cyhoeddi ein hadroddiad nesaf yn 2022.

Dysgwch fwy