Amgylchedd


Rydyn ni’n deall pwysigrwydd ansawdd afonydd i’n cwsmeriaid, ac yn cymryd ein cyfrifoldeb i’r amgylchedd ehangach o ddifrif.

Mae o fudd i ni i gyd wneud yn siŵr ein bod ni’n gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu byd natur. Mae llawer o sylw wedi bod yn ddiweddar ar ansawdd dŵr afonydd a’n gorlifoedd carthffosydd cyfun

Ar y dudalen hon, gallwch ddod o hyd i ddolenni i fwy o wybodaeth ynghylch sut mae gorlifoedd carthffosydd cyfun yn gweithredu, yr holl ddata ar ollyngiadau o orlifoedd carthffosydd cyfun, mwy o wybodaeth am ein hymrwymiadau i wella ansawdd afonydd a sut i fynegi pryder neu gyflwyno adroddiad am lygredd posibl.

A wyddoch chi?

 • Rydyn ni’n buddsoddi £936 miliwn yn ein seilwaith dŵr gwastraff erbyn 2025, gan gynnwys bron i £100 miliwn ar gyfer gwella perfformiad gorlifoedd carthffosydd cyfun
 • Byddwn ni’n gwella o leiaf 420km o afonydd yng Nghymru a Swydd Henffordd yn uniongyrchol, gan helpu’r afonydd i symud yn agosach at statws ‘ecolegol dda’ erbyn 2025
 • Rydyn ni’n rhoi £250,000 o gyllid ac arbenigedd i raglen ‘Pedair Afon LIFE’ Llywodraeth Cymru, ar afonydd Cleddau, Teifi, Tywi ac Wysg.
 • Mae dros 99% o’n Gorlifoedd Storm Cyfun yn cael eu monitro a’u hadrodd yn agored ar ein gwefan
 • Rydyn ni wedi lansio ein map data gorlifoedd carthffosydd cyfun rhyngweithiol ar y we ym mis Gorffennaf 2022
 • Erbyn 2025 byddwn yn gallu adrodd ar yr holl orlifoedd carthffosydd cyfun o fewn awr iddynt weithredu
 • Mae gan Gymru 105 o ddyfroedd ymdrochi sydd yn â statws ardderchog a da ar y cyfan. Gallwch weld canlyniadau dŵr ymdrochi diweddaraf Cyfoeth Naturiol Cymru yma
 • Mae gan Gymru’r ganran uchaf o draethau Baner Las yn y DU – a chyflawnwyd 34% o gyfanswm y gwobrau yng Nghymru yn 2021

Mae llawer o sôn yn y cyfryngau ac ymhlith gwleidyddion am sut mae cwmnïau dŵr yn cyfrannu at lygredd yn yr amgylchedd dyfrol.

Fodd bynnag, mae’n amlwg mai rhan o’r broblem yn unig ydym ni, ac ni allwn fod yn gyfrifol am yr holl broblemau llygredd sy’n effeithio ar ein hafonydd a’n moroedd. Nid ydyn ni’n gwneud dim i’w niweidio’n fwriadol ond pan rydyn ni’n gyfrifol, yna rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau ein bod ni’n cymryd camau cadarnhaol i leihau’r effaith ac yn chwarae ein rhan i’w gwella er budd pawb.

Gan fod hwn yn bwnc mor bwysig, rydyn ni eisiau i bobl gael yr holl ffeithiau. Dyna pam rydyn ni wedi creu’r lle hwn ar ein gwefan sy’n cyflwyno gwybodaeth ddefnyddiol ac yn nodi sut gallwch chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiadau eraill. Yma fe welwch:

Gwybodaeth am

Orlifoedd Carthffosydd Cyfun

Gan gynnwys

 • y rôl bwysig sydd ganddyn nhw wrth amddiffyn eiddo a chymunedau rhag llifogydd carthffosiaeth
 • Pam mae gorlifoedd carthffosydd cyfun yn bodoli
 • y rheolau y mae’n rhaid i ni gydymffurfio â nhw i’w gweithredu
 • y buddsoddiad yr ydym eisoes wedi’i wneud ac yn bwriadu ei wneud i wella gorlifoedd carthffosydd cyfun ymhellach
 • yr wybodaeth ddiweddaraf am berfformiad gorlifoedd carthffosydd cyfun yn eich ardal chi
Dysgu mwy

Gwybodaeth am

ansawdd dŵr afonydd

Gan gynnwys

 • Ffynonellau o faethynnau mewn afonydd a’n cyfraniad ni. Y buddsoddiad yr ydym eisoes wedi’i wneud, ac yn bwriadu’i wneud i wella ansawdd afonydd ymhellach gan gynnwys datblygu datrysiadau sy’n seiliedig ar natur
 • y cynlluniau yr ydyn ni wedi’u datblygu fel rhan o Dasglu Gwella Ansawdd Afonydd wedi’i arwain gan Lywodraeth Cymru i wella ansawdd dŵr afonydd
 • canfyddiadau adroddiadau annibynnol yn cadarnhau maint ein cyfraniad at lwytho maethynnau mewn afonydd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig
Dysgu mwy
Welsh Water Operational Worker

Gwybodaeth am

Llygredd

Helpwch ni i leihau llygredd mewn dŵr trwy ddweud wrthym cyn gynted â phosibl os ydych chi'n gweld llygredd carthion mewn afon, nant, neu gwrs dŵr arall. Mae 53% o'n hachosion o lygredd dŵr gwastraff yn cael eu hachosi gan rwystrau a tua 24% o achosion wedi'u priodoli i rwystrau sydd wedi eu hachosi gan weips!

Ymhlith yr achosion eraill mae:

 • Byrsts ar bibellwaith dan bwysau o'n Gorsafoedd Pwmpio neu garthffosydd yn dymchwel
 • Methiannau mecanyddol neu drydanol pympiau ac offer arall
 • Colli’r gallu i drin yn un o'n gweithfeydd trin
 • Rhyddhau o'n gorlifoedd storm oherwydd rhwystrau
Dysgu mwy

Rydyn ni’n ymwybodol bod hwn yn bwnc llosg ac rydym yn ymrwymo i gael sgwrs agored ac onest amdano.

Os oes gennych chi ymholiadau penodol am fater yn ymwneud ag ansawdd afon a hoffech siarad â rhywun, gallwch e-bostio sewerage.services@dwrcymru.com neu riverqualityliaison@dwrcymru.com

Cynllun Bioamrywiaeth

Mae ein Cynllun yn disgrifio sut mae ein busnes yn rhyngweithio â byd natur. Mae’n amlygu beth rydyn ni eisoes yn ei wneud a beth y byddwn ni’n parhau i’w wneud ar draws y busnes i gefnogi natur a bioamrywiaeth.

Rydyn ni’n croesawu eich sylwadau ar y Cynllun, ac yn arbennig syniadau am ffyrdd o’i wella. Byddwn ni’n ystyried eich safbwyntiau wrth adolygu ein Cynllun yn 2023. Rydyn ni’n croesawu’r cyfle i gydweithio ar draws ein hardaloedd gweithredol hefyd.

E-bostiwch ni yn biodiversity@dwrcymru.com

Strategaeth Bioamrywiaeth 2022

PDF, 3.4MB

Mae ein strategaeth bioamrywiaeth yn pennu ein huchelgeisiau, ein hamcanion a’n cynllun gweithredu i gynnal a gwella bioamrywiaeth a gwytnwch ecolegol ar draws ein hasedau gweithredol a’r tir sydd yn ein gofal wrth i ni gyflawni ein swyddogaethau. Mae’r strategaeth yn caniatáu i’r busnes barhau i gyflawni ei swyddogaethau craidd wrth gynorthwyo ein rheoleiddiwr – Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng bioamrywiaeth sy’n ein hwynebu. Trwy wneud hynny, byddwn ni’n helpu i ddiogelu ein hamgylchedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, ac yn bodloni disgwyliadau cwsmeriaid.

Gwneud y peth iawn

dros natur

Darllenwch beth rydyn ni wedi bod yn ei wneud i gyflawni ein dyletswydd o ran Bioamrywiaeth yn ein hadroddiad o 2019. Byddwn ni’n cyhoeddi ein hadroddiad nesaf yn 2022.

Neilltuo amser ar

gyfer natur

Darllenwch ein cynllun diweddaraf i gynnal a chyfoethogi Bioamrywiaeth: