Buddsoddwyr


Darllenwch a lawrlwythwch ein Hadroddiadau Buddsoddwyr diweddaraf, Diweddariadau, Adroddiadau Asiantaethau Asesu Statws, Prosbectws a Thystysgrifau Cydymffurfio.

Glas Bond Credit Ratings

* All with Stable outlook
* *The Class A bonds are guaranteed by Assured Guaranty (Europe) PLC (A2/AA/NR) and revert to the higher of the guarantor's ratings or underlying bond rating.

Hysbysiad Pwysig

Dosbarthwyd y wybodaeth yn yr adroddiadau Buddsoddwyr yn unol ag amodau’r Cytundeb Telerau Cyffredin, sy’n rheoli goblygiadau’r cwmni i ddeiliaid bondiau a chredydwyr ariannol eraill. Fe’i cyfeirir at buddsoddwyr yn y cwmni ac fe’i bwriedir ar eu cyfer. Ni ddylai unrhyw bobl eraill weithredu ar ei sail na dibynnu arno. Nid yw’r cwmni yn gwneud unrhyw honiadau o ran cywirdeb y rhagolygon (nac unrhyw wybodaeth arall yn yr adroddiadau hyn, ac eithrio’r hyn a nodir yn y Cytundeb Telerau Cyffredin). Mae’r rhagolygon hyn yn cynnwys elfen o risg ac ansicrwydd am eu bod yn gysylltiedig â digwyddiadau yn y dyfodol. Gallai nifer o ffactorau newid y canlyniadau neu’r datblygiadau yn sylweddol o’r hyn a fynegwyd neu sydd ymhlyg yn y rhagolygon hyn.

Ni ddylid dibynnu ar yr adroddiadau hyn fel canllaw i berfformiad yn y dyfodol, nac wrth benderfynu a ddylech fuddsoddi yn y Cwmni. Dylid nodi nad yw archwilwyr y Cwmni wedi adolygu’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. At ddibenion hyrwyddiadau ariannol o dan amodau Deddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, darperir yr adroddiadau hyn ar sail yr eithriad a nodir yn Erthygl 69 o Orchymyn (Hyrwyddo Ariannol) 2005 o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (mewn perthynas â bondiau a dderbyniwyd i fasnachu ar farchnad berthnasol).

Nid yw’r wybodaeth nac unrhyw farn a fynegir yma gyfystyr â chynnig cyhoeddus o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol nac yn gynnig i werthu neu’n gymhelliad neu gynnig i brynu unrhyw warantau neu offerynnau ariannol, ac nid yw’n cynghori nac yn argymell dim mewn perthynas â’r fath warantau nac offerynnau ariannol eraill.

Gall cyfyngiadau cyfreithiol mewn awdurdodaethau ar wahân i’r Deyrnas Unedig gyfyngu ar argaeledd y wefan hon a’i chynnwys. Am hynny, dylai pobl yn yr awdurdodaethau hynny sy’n gallu defnyddio’r fath wybodaeth eu hysbysu eu hunain a dilyn unrhyw gyfyngiadau o’r fath. Ni ddarperir y wefan a’r wybodaeth arni i’w defnyddio gan unrhyw berson neu endid sy’n ddinesydd neu’n breswylydd, neu wedi’i leoli mewn unrhyw awdurdodaeth ble byddai eu darparu neu eu defnyddio’n torri cyfraith neu reoliad perthnasol, neu’n gosod cyfrifoldeb cofrestru neu drwyddedu o fewn y fath awdurdodaeth ar y cwmni a/neu unrhyw is–gwmni neu gwmni cysylltiedig â’r cwmni o fewn y fath awdurdodaeth.

Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol

y Grŵp

Mae’r Adroddiad a Chyfrifon a Blynyddol y grŵp ac is-gwmnïau ar gael yma.

Ewch