$name

Mae gweledigaeth Dŵr Cymru’n syml – ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd. Rydyn ni'n cymryd ein dyletswyddau fel darparwr gwasanaethau cyhoeddus hanfodol ar gyfer dros 3 miliwn o bobl ar draws y rhan fwyaf o Gymru a rhannau cyfagos o Loegr o ddifri.


Mae'r cyfrifoldeb unigryw yma'n rhoi rôl hanfodol i ni wrth helpu i gyfoethogi lles y cwsmeriaid hyn a'u cymunedau, a’r amgylchedd rydym ni oll yn dibynnu arno – nawr ac am genedlaethau i ddod. Mae amddiffyn ein hamgylchedd yn hanfodol er mwyn helpu i amddiffyn ein hiechyd, ein cartrefi, ein cyflenwadau dŵr a'n prosesau cynhyrchu bwyd.


Mae'r byd yn wynebu argyfwng yr hinsawdd, a nawr yw'r dyfodol. Fel un o ddefnyddwyr ynni mwyaf Cymru, mae angen i ni addasu ein dulliau o ddarparu gwasanaethau fel y gallwn i ddelio â'r sialensiau sydd o'n blaenau yn y blynyddoedd a'r degawdau sydd i ddod.


Er mwyn helpu i amddiffyn ein hamgylchedd, rydyn ni wedi dewis ymateb uchelgeisiol a rhagweithiol i gyflawni dyfodol â net o sero, ac rydyn ni wedi ymrwymo i leihau ein hallyriannau carbon 90% erbyn 2030 a bod yn garbon niwtral erbyn 2040. .


Croeso i'n map o'r ffordd ymlaen – ein siwrnai i gyrraedd y nod.

Ein ymrwymiad

Fel un o brif gwmnïau Cymru, ry’n ni'n falch o ymrwymo i gyflawni allyriannau carbon net o sero erbyn 2040.

Mae hyn yn fwy na dim ond targed ar gyfer allyriannau'r seilwaith neu weithrediadau: yn hytrach, mater o newid ein ffordd o feddwl, cynllunio a chyflawni pethau yw hi Cwmni cyfrifol ydyn ni â phwrpas clir a gweledigaeth i ennill ffydd ein cwsmeriaid bob un dydd.

Mater o gymryd cyfrifoldeb dros reoli sialens fwyaf ein hoes ar ffurf y newid yn yr hinsawdd yw hyn. Byddwn ni'n canolbwyntio ar y tymor hir ac yn sicrhau ein bod ni'n helpu i amddiffyn ein cwsmeriaid, ein cymunedau a'r amgylchedd lleol, ac yn creu dyfodol gwell ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Peter Perry,
Prif Weithredwr Dŵr Cymru

$name

Mae allyriannau net o sero'n golygu bod y nifer o nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu rhyddhau i'r atmosffer yn gyfartal â nifer y nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu dileu o'r atmosffer. Mae'r byd ar gychwyn ‘Ras i Sero’.

Yng Nghytundeb Paris 2015, cytunodd 195 o wledydd i gyfyngu'r cynnydd cyfartalog yn y tymheredd byd-eang i lai na 2 radd yn uwch na lefelau cynddiwydiannol, ac ymdrechu i gyfyngu’r cynnydd hwnnw i 1.5 gradd. Bydd hyn yn gofyn am ymdrechion byd-eang digynsail i haneru'r allyriannau nwyon tŷ gwydr (GHG) yn ystod y degawd hwn, cyrraedd sefyllfa 'net o sero' erbyn 2050 man bellaf, a symud i ddechrau dileu GHGs yn llwyr o flwyddyn i flwyddyn ar ôl 2050.

Mae Cymru wedi cryfhau ei fframwaith deddfwriaethol i leihau allyriannau nwyon tŷ gwydr trwy Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ac mae hi wedi disgrifio ei hymrwymiad cyfreithiol i gyflawni allyriannau net o sero erbyn 2050, gan ymdrechu i gyrraedd y pwynt yna'n gynt.

Yn Ebrill 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ein bod yn wynebu argyfwng yr hinsawdd, sy'n fygythiad uniongyrchol i iechyd, yr economi, y seilwaith a'n hamgylchedd naturiol.

Nawr yw'r dyfodol. Rydyn ni'n gwybod bod trawsnewid i fod yn gymdeithas carbon isel yn hanfodol er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a bodloni rhwymedigaethau rhyngwladol. Dyma pam y dewison ni ymateb rhagweithiol, er mwyn helpu i greu Cymru sy'n fwy iach ac yn fwy cynaliadwy.

Ffeithiau Allweddol

Cynhyrchu Ynni Adnewyddadu

Gwasanaethau hydwyth a chynaliadwy

”Er bod trechu'r newid yn yr hinsawdd wedi bod yn ffocws allweddol mewn blynyddoedd diweddar, bydd yr ymrwymiad yma'n ei osod ar flaen ein meddylfryd strategol a'n gwaith cynllunio gweithredol.

Mae'r newid ym mhatrymau'r tywydd oherwydd y newid yn yr hinsawdd eisoes yn cael effaith sylweddol ar ein gweithrediadau a'r amgylchedd ehangach wrth i beryglon fel cyfnodau o sychder, llifogydd, stormydd neu donnau gwres ddod yn fwy cyson a dwys.

Byddwn ni'n gweithio gyda rhanddeiliaid a chwsmeriaid i addasu ein gwaith a lliniaru ein heffaith ar yr amgylchedd, ac i sicrhau gwasanaethau mwy cynaliadwy a gwydn ar gyfer ein cwsmeriaid."

Steve Wilson,
Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff Dŵr Cymru

Ein nod yw dod yn ynni-niwtral trwy gynhyrchu ein hynni ein hunain, trwy effeithlonrwydd ynni a phontio i ddull o weithredu sy’n seiliedig ar economi cylchol. Mae rhagor o fanylion am hyn yn Dŵr Cymru 2050.

Bydd rhywfaint o'r gwaith cynhyrchu ynni'n gofyn o hyd ein bod ni’n allforio (ac wedyn yn ail-fewnforio) trydan trwy'r grid cenedlaethol a rhwydweithiau dosbarthu lleol.

Gallem wneud mwy o gynnydd wrth reoli'r galw trwy fabwysiadu offer sy'n effeithlon yn ei ddefnydd o ynni, a rhaid i effeithlonrwydd ynni fod yn flaenoriaeth wrth ddylunio systemau trin a phwmpio yn y dyfodol. Bydd y camau penodol yn cynnwys:

  • Helpu i ailddylunio asedau y mae angen eu disodli a'u huwchraddio er mwyn cadw'r defnydd o ynni mor isel â phosibl;
  • Mabwysiadu technolegau a systemau rheoli effeithlon sydd wedi ennill eu plwyf er mwyn cadw'r defnydd o ynni mor isel â phosibl;
  • Ehangu ein portffolio o fesurau cynhyrchu adnewyddadwy; ac
  • Ymchwilio i gyfleusterau storio ynni er mwyn cynyddu gwytnwch a rheoli'r galw am ynni

Mae ein map o'r ffordd i gyflawni hyn yn ymrannu'n bum piler craidd.

Harneisio

Byd Natur

Mae ein gwasanaethau bioamrywiaeth ac ecosystemau ehangach yn wynebu bygythiadau sy'n cynnwys colli, chwalu a gor-ddefnyddio cynefinoedd. O dipyn i beth, bydd y tymheredd a'r newidiadau mewn patrymau glawiad yn effeithio ar fioamrywiaeth hefyd.

Darganfod mwy

Arbed

Dŵr

Rydyn ni'n codi cwta 3% o'r glawiad effeithiol yng Nghymru at ddefnydd y cyhoedd, sy'n llai na rhannau eraill o'r DU, ac yn darparu cyflenwadau dŵr dros 3 miliwn o gwsmeriaid ar draws Cymru. Mae hyn yn golygu glanhau a dosbarthu mwy nag 830 miliwn o litrau o ddŵr pob dydd.

Darganfod mwy

Pweru Dyfodol

mwy Glân

Gyda'r hinsawdd yn newid a chostau ynni'n cynyddu, ein nod fodd bod yn fusnes ynni-niwtral erbyn 2050.

Darganfod mwy

Taclo Allyriannau

sy'n Ffoi

Mae nwyon tŷ gwydr yn cael eu rhyddhau yn y broses o drin dŵr gwastraff a biosolidau, ac rydyn ni'n galw'r rhain yn allyriannau sy'n ffoi. Methan, CH4 ac ocsid nitrus, N20 yw'r allyriannau hyn yn bennaf.

Darganfod mwy

Gwrthbwyso

Carbon

Ochr yn ochr â'r gwaith y byddwn ni'n ei gyflawni i leihau ein hôl troed carbon felly byddwn ni'n gweithio gyda'n partneriaid dros y misoedd nesaf i geisio deall sut y gallwn wrthbwyso ein hôl troed sy'n weddill trwy reoli tiroedd, cyn edrych tua chaffael mesurau gwrthbwyso.

Darganfod mwy

Gwybodaeth pellach am ein allyriadau carbon yn dod cyn bo hir.