Rhymni Bargoed


Rydym yn buddsoddi bron £10 miliwn i wella ansawdd y dŵr yng Nghwm Rhymni er mwyn sicrhau ein bod yn darparu cyflenwad diogel a dibynadwy o ddŵr yfed glân i'n cwsmeriaid yn yr ardal am ddegawdau eto.

Pam rydym ni’n gwneud hyn?

Bydd y gwaith yn helpu i sicrhau cyflenwadau di-dor i’n cwsmeriaid yn yr ardal fel nad yw toriadau yn y cyflenwad a gwasgedd dŵr isel yn gymaint o broblem i rai ohonynt. 

Ein bwriad yw buddsoddi tua £10 miliwn yn y rhwydwaith dŵr yn yr ardal a hoffem roi gwybod i chi beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Beth mae’r gwaith hwn yn ei gynnwys?

Mae rhai o’n pibellau sy’n cario dŵr i gwsmeriaid ar gyfer eu cawod a’u paned yn y bore dros gant oed. Dros amser, gall dyddodion naturiol grynhoi y tu mewn i’r pibellau gan arafu llif y dŵr. Er nad yw’r dyddodion hyn yn niweidiol, mae angen i ni glirio’r pibellau bob hyn a hyn fel bod y dŵr yn rhedeg yn rhwydd.

Ni fydd y gwaith yn effeithio ar y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid ac mae’n fwy na thebyg na fyddant hyd yn oed yn sylwi bod y gwaith yn cael ei wneud ond byddwn yn ysgrifennu at unrhyw gwsmeriaid y gallai’r gwaith effeithio arnynt gan roi'r holl wybodaeth y bydd arnynt ei angen.

Gan fod rhannau o’r rhwydwaith yn tynnu at ddiwedd eu hoes weithredol, bydd y buddsoddiad yn yr ardal yn sicrhau bod tuag 17km o brif bibellau dŵr naill ai’n cael eu newid neu y byddwn yn rhoi’r gorau i’w defnyddio. Mae hyn bron yr un hyd â 186 o gaeau pêl droed.

Ble gwneir y gwaith?

Gwneir y gwaith rhwng Rhymni a Bargoed, ac yn ardal Deri. Dechreuwyd y gwaith yn Rhymni ddechrau Mehefin 2020 ac, wrth i ni wneud ein ffordd trwy Gwm Rhymni, byddwn yn sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â’r holl drigolion a busnesau.  Lewis Civil Engineering sy’n gwneud y gwaith i ni ac, os bydd popeth yn mynd yn iawn, y nod yw ei gwblhau erbyn mis Mehefin 2022.

Ymhlith yr ardaloedd fydd yn elwa ar y buddsoddiad mae Rhymni, Pontlotyn, Tredegar Newydd a Deri. 

Rhymni

Enwau’r strydoedd: Heol Merthyr
Dyddiad dechrau: Hydref 2020
Dyddiad pryd y disgwylir cwblhau’r gwaith: Ionawr 2021
Gwybodaeth ychwanegol: Rydym yn gosod pibellau yn y rhan hon o’r heol. Defnyddir goleuadau traffig i sicrhau diogelwch y trigolion a’n gweithwyr ni wrth i ni weithio. 

Pontlotyn

Enwau’r strydoedd: Merchant Street a Southend Terrace
Dyddiad dechrau: Medi 2020
Dyddiad pryd y disgwylir cwblhau’r gwaith: Ionawr 2021
Gwybodaeth ychwanegol: Gwneir y gwaith o gyffordd Brewer Street ar hyd Southend Terrace. Er mwyn gwneud y gwaith yn ddiogel, defnyddir goleuadau traffig. Byddwn yn ceisio cadw’r ardal weithio mor fach ag y gallwn a sicrhau bod y trigolion yn gallu mynd a dod hyd y bo modd trwy’r amser.

Rhymni

Enwau’r strydoedd: Stryd Fawr
Dyddiad dechrau: Hydref 2020
Dyddiad pryd y disgwylir cwblhau’r gwaith: Ionawr 2021
Gwybodaeth ychwanegol: Gwneir y gwaith fesul rhan ar hyd yr heol o’r Stryd Fawr i Stryd Beulah. Byddwn yn dal i reoli’r traffig tan ddiwedd y rhan hon o'r gwaith.
 
Wrth i’n gwaith symud ymlaen i gyfeiriad Tredegar Newydd, byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth ar y dudalen hon.

Y Gronfa Gymunedol

Mae’r Gronfa Gymunedol yn gyfle i gymunedau hybu ymdrechion i godi arian at achosion da yn eu hardal nhw. Fe wnaethom ni ddechrau ar y gwaith ym mis Mehefin 2020 ac mae dau brosiect yng Nghwm Rhymni wedi cael arian. Os ydych yn byw mewn ardal lle rydym ni’n gweithio – a’ch bod yn codi arian at brosiectau er budd y gymuned – gallech gael hyd at £1,000 gan Dŵr Cymru.

Cewch ragor o wybodaeth a manylion sut i ymgeisio

Cynllun rheoli traffig

Rydym yn treulio llawer o amser yn cynllunio’n gwaith er mwyn sicrhau ei fod yn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar bobl. Rydym wedi cynllunio’r gwaith yn ofalus yma fel na fydd angen gwneud llawer ohono yn yr heol. Yn hytrach, byddwn yn gosod y pibellau newydd mewn tir sy’n ddigon pell o’r prif ardaloedd adeiledig hyd y bo modd.

Fodd bynnag, bydd angen i ni weithio yn yr heol weithiau ac efallai y bydd angen i ni ofyn i rai pobl beidio â pharcio yn y mannau lle byddwn yn gweithio. Os bydd hyn yn berthnasol i chi, byddwn yn siŵr o roi gwybod i chi mewn da bryd. Gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud y gwaith yn yr heolydd mor gyflym ag y gallwn.

Hoffech chi wybod rhagor?

Os oes gennych gwestiynau am y gwaith, mae croeso i chi ein ffonio yng Nghanolfan Galwadau Cwsmeriaid Dŵr Cymru ar 0800 052 0130 a gofyn am Cheryl Jackson.  Yn ogystal, gallwch fynd i Yn Eich Ardal a chwilio am ‘Rhymni’.  

Sut rydym yn dod ymlaen?

Ein nod yw rhoi gwasanaeth ardderchog i chi a hoffem wybod a ydym yn llwyddo.  Os hoffech rannu'ch ymateb i’r gwaith, ewch i Adborth Am Waith

Yn Eich Ardal

Yn ogystal, gallwch fynd i in your area a chwilio am ‘Rhymni’. 
Yn Eich Ardal