Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru


Fel cwmni dielw, mae ein cwsmeriaid yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei wneud. Dyna pam y gwnaethom lansio Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru yn 2017. Ers lansio’r gronfa, rydym yn falch o fod wedi rhoi dros £500,000 i gefnogi cannoedd o fentrau cymunedol lleol.

Rydym yn gwybod y gall ein gwaith weithiau darfu ar y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt ac rydym yn dymuno rhoi’r cyfle i’n cwsmeriaid a grwpiau lleol wneud gwahaniaeth yn y cymunedau y maent yn byw ynddynt, trwy gynnig cyllid tuag at brosiect cymunedol o’u dewis. Gall grwpiau cymunedol wneud cais am grant o hyd at £5,000 tuag at eu prosiect.

Sut i wneud cais?

Byddwn yn agor ein proses ymgeisio ar-lein 3 gwaith yn ystod y flwyddyn am 8 wythnos. Dyma’r dyddiadau ar gyfer 2023:

 • 1 Mai 2023 – 30 Mehefin 2023
 • 1 Medi 2023 – 31 Hydref
 • 1 Ionawr 2024 – 29 Chwefror 2024

Bydd y panel cymunedol yn cyfarfod i benderfynu ar brosiectau llwyddiannus o fewn pythefnos ar ôl y dyddiad cau a bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am y canlyniad erbyn diwedd y mis ar ôl i’r holl ddogfennau perthnasol gael eu derbyn a’u trefnu.

Mae enghreifftiau o brosiectau a allai dderbyn cyllid yn cynnwys:

 • Gwelliannau i’r amgylchedd neu fentrau cymunedol lleol sy’n hybu amcanion iechyd, llesiant ac amgylcheddol.
 • Gweithgareddau a gyflawnir gan grwpiau cymunedol cofrestredig – ag amcanion iechyd, llesiant, cymorth costau byw ac amgylcheddol yn benodol.
 • Gwella a chefnogi gweithgarwch addysg lleol, er enghraifft buddion effeithlonrwydd dŵr, amgylcheddol ac arloesi.

Rhoddir blaenoriaeth i’r prosiectau hynny lle mae Dŵr Cymru yn gweithio, neu wedi bod yn gweithio.

Enghreifftiau o elusennau sy’n gymwys i wneud cais:

 • Ymddiriedolaethau Elusennol - Elusen Gofrestredig
 • Cymdeithasau tai, clybiau chwaraeon, mentrau cydweithredol
 • Cymdeithasau Cyfeillgar – clybiau gweithwyr, cymdeithasau llesiannol
 • Cymdeithas Anghorfforedig - Grwpiau hunangymorth, sefydliadau bach
 • Elusennau a Eithrir – y Sgowtiaid/y Geidiaid/yr Afancod/y Brownis
 • Darparwyr gwasanaeth Sector Gwirfoddol - Canolfannau Gwirfoddolwyr
 • Ysgolion

Sylwer – Nid yw hon yn rhestr drwyadl

Yr hyn na allwn ei ariannu:

 • Unigolion – gan gynnwys gweithgarwch blwyddyn i ffwrdd, teithiau, gwirfoddoli dramor neu waith ymchwil
 • Cyllid amlflwyddyn
 • Elusennau anghofrestredig
 • Arianwyr neu ddarparwyr grantiau eraill
 • Cyllid diffyg
 • Gweithgareddau pleidiau gwleidyddol
 • Grwpiau penodol grefyddol
 • Digwyddiadau, cynadleddau nawdd

Sylwer – Nid yw hon yn rhestr drwyadl

Sut mae’n gweithio

 • Bydd partïon â diddordeb yn cwblhau ffurflen gais ar-lein sydd ar gael ar wefan Dŵr Cymru. Bydd copi o’r telerau ac amodau ar gyfer y cyllid hwn ar gael ar y wefan ac mae’n rhaid i ymgeiswyr ddarllen y rheini cyn ymgeisio gan y bydd dyfarnu cyllid yn cael ei lywodraethu gan y telerau ac amodau hynny.
 • Bydd y panel cymunedol yn ystyried y cais ac yn gwneud penderfyniad ar ba un a yw’r cais yn llwyddiannus ai peidio.
 • Os yw’r cais yn llwyddiannus, bydd cyswllt y prosiect yn cael ei hysbysu ar ôl cyfarfod y panel cymunedol a fydd yn cael ei gynnal 3 gwaith yn ystod y flwyddyn.
 • Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gwblhau a llofnodi llythyr o Gytundeb a bod yn gyfrifol am ddarparu’r prosiect.
 • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gael gafael ar yr holl ganiatâd a chydsyniadau ac yn gyfrifol yn gyfreithiol am yr holl risgiau sy’n gysylltiedig â’r prosiect.
 • Mae dyfarniadau cyllid yn amodol ar gymryd rhan mewn deunyddiau cyhoeddusrwydd Dŵr Cymru.

Sylwer: Mae’r penderfyniad i ddyfarnu cyllid yn gyfan gwbl yn ôl disgresiwn y panel cymunedol.

Ni fydd Dŵr Cymru yn chwarae unrhyw ran mewn trefnu digwyddiad na’n rheoli unrhyw risgiau dan sylw. Bydd angen i grwpiau cymunedol gynnal eu hasesiad eu hunain o risg o ran unrhyw weithgaredd / digwyddiad yr ymgymerir ag ef.

Ar ôl i’r gronfa flynyddol a ddyrennir gael ei gwario, bydd y gronfa yn cau tan y flwyddyn ariannol ddilynol.

Cwestinau Cyffredin