Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru


Fel cwmni nid-er-elw, mae ein cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn.Ry’n ni wedi lansio Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru i roi rhywbeth nôl i'r cymunedau rydyn ni'n buddsoddi ynddynt.

Ry’n ni'n gwybod ein bod ni'n gallu tarfu ar y cymunedau lle'r ydyn ni'n gweithio weithiau, ac ry’n ni am eu gadael nhw’n llefydd gwell ar ôl cwblhau ein gwaith.

Mae'r Gronfa Gymunedol yn rhoi cyfle i gymunedau hybu ymdrechion i godi arian at achosion da yn eu hardal. Os ydych chi'n byw mewn ardal lle mae gwaith yn cael ei wneud - ac yn codi arian at brosiectau er budd y gymuned neu'r amgylchedd - gallech chi gael gwerth £1,000 o gyllid gan Ddŵr Cymru.

Dyma rhai enghreifftiau o brosiectau a allai gael cyllid:

 • Prosiectau sy'n gwella'r amgylchedd neu'n cyfoethogi cyfleusterau cymunedol - yn enwedig rhai ag amcanion o ran iechyd, lles neu'r amgylchedd
 • Gweithgareddau grwpiau cofrestredig yn y gymuned - yn enwedig rhai ag amcanion o ran iechyd, lles neu'r amgylchedd
 • Prosiectau i wella a chynnal gweithgareddau addysg lleol
 • Os oes diddordeb gennych chi gyflwyno cais i'r gronfa, a'ch bod am gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran Holi ac Ateb sy’n cynnig cyngor ar gymhwyster yma.

Mae'r mathau o geisiadau na allwn eu hariannu'n cynnwys:

 • Unigolion - gan gynnwys gweithgarwch "blwyddyn i ffwrdd", teithiau, gwirfoddoli tramor neu waith ymchwil
 • Arianwyr eraill neu gyrff sy'n rhoi grantiau
 • Gweithgareddau pleidiau gwleidyddol
 • Grwpiau crefyddol pwrpasol
 • Digwyddiadau, cynadleddau neu nawdd
 • Costau parhaus a staffio

Noder:

Mater i ddisgresiwn y panel cymunedol yn llwyr yw'r penderfyniad i ddyfarnu cyllid.

Ni fydd Dŵr Cymru'n chwarae unrhyw rôl wrth drefnu achlysur nac yn rheoli unrhyw risgiau cysylltiedig. Bydd angen i grwpiau cymunedol gyflawni eu hasesiadau eu hunain o risg mewn perthynas ag unrhyw weithgaredd/achlysur a gyflawnir.

Ar ôl gwario'r gronfa flynyddol a ddyfarnwyd, bydd y gronfa'n cau tan y flwyddyn ariannol ganlynol.

Cwestiynau Cyffredin

Pwy gaiff wneud cais?

Gall unrhyw sefydliad nid-er-elw wneud cais i'r Gronfa. Rhaid i'r sefydliad fod yn gweithredu yn yr ardal yr ydyn ni wedi bod yn buddsoddi ynddi yn rhan o'n buddsoddiad cyfalaf.

Beth sydd angen ei wneud?

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw llenwi ein ffurflen gais ar lein yma. Bydd panel y gronfa gymunedol yn ystyried eich cais, ac yn penderfynu a yw'ch prosiect yn llwyddiannus ai peidio.

Faint o gyllid sydd ar gael?

Gall ceisiadau llwyddiannus gael hyd at £1,000 o gyllid y prosiect.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd panel y Gronfa Gymunedol yn ystyried yr holl geisiadau sy’n dod i law.

 • Bydd y panel cymunedol yn ystyried y cais, ac yn penderfynu a ddylid cynnig arian i’r prosiect ai peidio.
 • Os yw'r cais yn llwyddiannus, bydd y panel cymunedol yn hysbysu'r person cyswllt yn dilyn eu cyfarfod misol.
 • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llofnodi’r Llythyr Cymeradwyo, a bydd yn llwyr gyfrifol am gyflawni'r prosiect.
 • Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am gael yr holl ganiatadau angenrheidiol, a bydd yn gyfrifol yn gyfreithiol am yr holl risgiau sy'n gysylltiedig â'r prosiect.
 • Mae dyfarniadau cyllid yn amodol ar gytundeb prosiectau i ymddangos yn neunyddiau cyhoeddusrwydd Dŵr Cymru.
 • Efallai y bydd ceisiadau llwyddiannus yn destun archwiliad wedi’i drefnu ar ôl cwblhau’r prosiect i sicrhau bod y prosiect wedi ei gyflawni yn unol â’r cais a gymeradwywyd.

Beth yw’r meini prawf ar gyfer cael cyllid?

Bydd y Gronfa yn caniatáu i grwpiau wella eu cymunedau mewn amrywiaeth o feysydd:

 • Gwelliannau i’r amgylchedd neu fentrau cymunedol lleol yn hybu amcanion iechyd, llesiant ac amgylcheddol.
 • Gweithgareddau yr ymgymerir â nhw gan grwpiau cymunedol cofrestredig (gydag amcanion iechyd, llesiant ac amgylcheddol yn benodol).
 • Gwella a chynorthwyo gweithgarwch addysg lleol (e.e. effeithlonrwydd dŵr, gwaith amgylcheddol).
 • Mae’n rhaid cyflawni’r prosiect o fewn blwyddyn i'r cais gael ei gymeradwyo a darparu’r cyllid.
 • Ni ddylid defnyddio’r cyllid a ddarperir i ariannu prosiect penodol sy’n amodol ar gael gafael ar gyllid neu gydsyniadau ychwanegol.

A gaf i wneud cais am gyllid os nad yw Dŵr Cymru wedi bod yn gweithio yn fy ardal?

Cewch, ond rhoddir blaenoriaeth i’r cynlluniau hynny lle mae Dŵr Cymru yn gweithio, neu wedi bod yn gweithio.