Dŵr Cymru a CFfI Cymru’n cynnig cyfle cydweithio i ffermwyr ifanc


Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae’n falch gan Ddŵr Cymru gynnig cyfle i ddau aelod o CFfI Cymru ddod yn Genhadon TarddLe i’n Tîm Dalgylchoedd.

Mae’r cyfle hwn yn caniatáu i ni rannu gwybodaeth â ffermwyr ifanc a chodi ymwybyddiaeth am ein gwaith wrth ofalu am ansawdd dŵr yfed cyn iddo gyrraedd ein gweithfeydd trin dŵr.

Mae’n cynnig cyfle i ffermwyr ifanc ddysgu am y diwydiant dŵr, dysgu sut mae rheoli dalgylchoedd yn gweithio, a dysgu sut y gall helpu ffermydd i fod yn fwy effeithlon a gwydn mewn byd lle mae’r hinsawdd yn newid.

Bydd y cynllun yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd, gan gynnwys, ymhlith eraill:

  • Lleoliad 2022/23 a fydd yn dechrau yn yr hydref, gan dreulio o leiaf un wythnos gyda’r tîm Dalgylchoedd
  • Cyfle i gymryd rhan mewn ymweliad samplo dŵr cyffredin
  • Gwaith gyda’r tîm ar brosiect rheoli dalgylchoedd ar y cyd er lles ffermwyr ac ansawdd dŵr dros gwrs y flwyddyn
  • Mynychu cynhadledd TarddLe 2022 ynghyd â nifer o sefydliadau eraill o’r diwydiannau dŵr a ffermio
  • Profiad o gynnig adborth i’w cyd-aelodau ar Bwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru
  • Hyrwyddo gwaith y Tîm Dalgylchoedd a’u profiadau ar lefel clwb a sirol
  • Creu cynnwys i’r cyfryngau cymdeithasol i’w rannu ar draws nifer o sianeli, i’ch hyrwyddo chi’ch hun a’ch profiadau fel Cennad TarddLe
  • Ymuno â’r tîm yn un o gyfarfodydd ein grwpiau llywio i randdeiliaid neu grwpiau ffermwyr

Mae gan ein tîm syniadau am brosiectau y gallwn gydweithio arnynt yn rhan o gynllun eleni, er ein budd ni ac er budd yr ymgeiswyr llwyddiannus.

Y llynedd, ymunodd Laura Evans a Meg Powell â’r tîm. Cafodd y pâr gyflwyniad i’r cysyniad o reoli dalgylchoedd, a chawsant gyfle i gyfrannu at ddau brosiect oedd o bwys i’r tîm.

Gweithiodd Laura gyda’n Dadansoddydd Risg Ofodol Dalgylch Jamie Phillips a chanolbwyntio ar brosiect i edrych ar fapio tir a chysylltiadau dŵr er mwyn nodi llwybrau dŵr ffo.

Mewn partneriaeth â’n Cydlynydd Partneriaeth Dalgylch y Gogledd Alwyn Roberts, edrychodd Meg ar ddeall effeithiau rheoli’r clafr ar dda byw a’r amgylchedd.

Gellir cael ffurflenni cais, a chyflwyno ffurflenni cais trwy information@yfc-wales.org.uk neu catharine.jones@dwrcymru.com. Rhaid i bob ymgeisydd fod dros 16 oed ac yn aelod cyfredol o CFfI Cymru.

Mae’r ffenestr ymgeisio’n agor dydd Llun, 18 Gorffennaf a bydd yn cau mis yn ddiweddarach, dydd Llun, 15 Awst. Cynhelir y cyfweliadau yn ystod wythnos 22 Awst.

Cyhoeddir enw’r ymgeisydd llwyddiannus yn Swper Cadeirydd CFfI Cymru, nos Sadwrn, 10 Medi.

Gan obeithio clywed gennych a chan ddymuno pob lwc i chi.