Cronfa Amgylcheddol


Amddiffyn a chyfoethogi'r amgylchedd o'n cwmpas yw un o gyfrifoldebau pwysicaf Dŵr Cymru. Nod y Gronfa Cronfa Amgylcheddol yw darparu cymorth ariannol i brosiectau a fydd yn gwella ac o fudd i fioamrywiaeth ar ein safleoedd neu yn agos atynt.

Fel cwmni nid-er-elw, rydyn ni'n ein gweld ein hunain fel mwy na dim ond cwmni dŵr a charthffosiaeth - rydyn ni am fod wrth galon y cymunedau a wasanaethwn.

O ganlyniad, rydyn ni wedi lansio Cronfa Fioamrywiaeth newydd ac uchelgeisiol i roi cymorth ariannol i brosiectau sy'n fuddiol i fyd natur ac sy'n cyfoethogi Cronfa Amgylcheddol .

Bwriad y gronfa yw helpu grwpiau'r trydydd sector i ddatblygu syniadau am sut i helpu byd natur ar ein safleoedd a'r gymuned ehangach.

Mae'r cwmni'n lansio'r prosiect er mwyn helpu i hwyluso gweithgareddau cymunedol gyda'r nod o gyfoethogi Cronfa Amgylcheddol  a gwella'r amgylchedd lleol.

Mae'r gronfa newydd yn agored i unrhyw sefydliad nid-er-elw yn yr ardaloedd y mae Dŵr Cymru'n eu gwasanaethu yng Nghymru, Sir Henffordd a Sir Gaer, ac mae'n ategu dyletswyddau Cronfa Amgylcheddol  a chadwraeth statudol Dŵr Cymru.

Fffurflen Gais

DOCX, 309.4kB

Cliciwch yma i lawrlwytho