Digwyddiadau


Agorodd Gweinidog Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths, ein chweched Gynhadledd Arloesi flynyddol a gynhaliwyd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd ym mis Ebrill 2019.

Innovation Brochure 2019

, 0B

Download the brochure from the 2019 Innovation Event

Roedd yr achlysur yn dangos sut rydyn ni'n taclo'r sialensiau mawr sy'n ein hwynebu ni, a'r gwaith arloesol rydyn ni wedi ei gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf.

Bu dros 400 o westeion o'r byd academaidd, rhanddeiliaid, ac o bob rhan o Ddŵr Cymru'n bresennol yn y gynhadledd wrth galon y brifddinas, lle'r archwiliwyd sut y gallwn ddefnyddio arloesedd i'n helpu ni i gyflawni nodau uchelgeisiol Dŵr Cymru 2050.

Roedd y gynhadledd yn arddangos y dechnoleg ddiweddaraf, gan gynnwys gwaith partneriaid fel Infosys, CGI, Capgemini, Wipro, Microsoft a SAP - gyda theatr technoleg arloesol yn rhoi blas ar sut y gallai'r dechnoleg godi i'r sialensiau sydd ar y gorwel, a chyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r "rhyngrwyd pethau", platfformau'r cwmwl, Rheoli Gwybodaeth Busnes a defnyddiau'r diwydiant o dechnoleg i sbarduno deilliannau busnes mewn ffyrdd ystyrlon gyda'r nod o ddod â'r dechnoleg yn fyw o safbwynt Dŵr Cymru - o ddefnyddio synwyryddion yn nhai bach cwsmeriaid i greu darluniau amser real manwl gywir er mwyn rheoli asedau ar draws y busnes.

Agorodd y Prif Weithredwr, Chris Jones, y gynhadledd trwy amlinellu pwysigrwydd gweledigaeth Dŵr 2050 y cwmni, ac esbonio sut mae’n cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru, cyn cyflwyno prif lefarydd y dydd, Gweinidog Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru, Lesley Griffiths AC.

Archwiliodd anerchiad y Gweinidog sut y mae arloesi wrth galon taclo'r newid yn yr hinsawdd a chynnal ein hymdrechion i amddiffyn bywyd gwyllt a'r amgylchedd ehangach - ac amlinellodd sut y mae'r Llywodraeth wedi bod yn mynd ati i daclo'r problemau hyn.

Amlinellodd Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Dŵr Gwastraff y cwmni, Steve Wilson, sut rydyn ni'n gweithio tuag at gyflawni ein gweledigaeth 2050 ym maes gwastraff, ac amlinellodd y Pennaeth Asedau Dŵr, David Taylor, a'r Rheolwr Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cwsmeriaid Domestig, Sam James rhai o'r prosiectau arloesol y mae'r cwmni'n eu datblygu i ddiwallu disgwyliadau ein cwsmeriaid.

Arddangosodd detholiad o ysgolion eu gwaith yn y gynhadledd hefyd yn rhan o gystadleuaeth i ddod o hyd i atebion arloesol i'r sialensiau allweddol sy'n wynebu'r diwydiant - gydag Ysgol Gyfun Caerllion yn ennill pleidlais y beirniaid gyda'u prosiect “Fatballs” ar thema Stop Cyn Creu Bloc, ac Ysgol Gyfun Radyr yn ennill Pleidlais y Bobl am “Cease the Grease”.

Clywodd y gynhadledd hefyd gan siaradwyr allanol - Terry A’Hearn o Asiantaeth Amddiffyn Amgylchedd yr Alban (SEPA), yr Athro Kim Graham o Brifysgol Caerdydd, a Tina Catling o bartneriaid cyfalaf Dŵr Cymru, Morgan Sindall.

Dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, Tony Harrington: "Roedd hi'n hyfryd gweld cynifer o bobl wedi eu hymgysylltu yn yr achlysur - yn rhannu syniadau am sut y gallwn oresgyn y sialensiau mwyaf sy'n ein hwynebu ni dros y degawdau nesaf.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i'r Gweinidog, Lesley Griffiths AC, am annerch y gynhadledd a disgrifio sut y gallwn ni weithio gyda'r Llywodraeth i wireddu ein huchelgais ni’n dau i amddiffyn a gwella ein gwasanaethau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

"Ynghyd â rhai o'r syniadau gwych a ddaeth o'r ysgolion yn rhan o'n sialens arloesi, mae'r amrywiaeth o syniadau a archwiliwyd heddiw yn ein gosod ni mewn sefyllfa dda i wireddu'r targedau uchelgeisiol rydym wedi eu pennu ar gyfer Dŵr Cymru 2050.