Dŵr Cymru 2050


Mae Dŵr Cymru 2050 yn cyflwyno ein gweledigaeth hirdymor a fydd yn ein helpu i fynd i’r afael â’r llu o heriau sy’n ein hwynebu – o newid yn yr hinsawdd a newidiadau demograffig i newidiadau technolegol sy’n digwydd mor gyflym a’r disgwyliadau uwch sydd gan gwsmeriaid.

Gwyddom hefyd fod ein cwsmeriaid yn disgwyl i ni ragweld yr heriau cyn iddynt godi fel y gallwn barhau i gynnig gwasanaeth y gallant ymddiried ynddo.

Mae’r ddogfen yn rhoi manylion ein 18 ymateb strategol i’r heriau hyn a fydd yn ein galluogi i fod yn wasanaeth dŵr cadarn a chynaliadwy, gyda’r gorau yn y byd, er budd cenedlaethau’r dyfodol. Caiff ein gweledigaeth ei gosod yng nghyd-destun polisi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2015.

Wrth ddatblygu Dŵr Cymru 2050, buom yn ymgysylltu ac yn ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol er mwyn sicrhau bod eu barn wybodus nhw yn ein helpu i lunio'r ddogfen derfynol.

Cliciwch yma i weld y fersiwn lawn o Dŵr Cymru 2050

Cliciwch yma i weld fersiwn gryno o Dŵr Cymru 2050

Os oes gennych gwestiynau am Dŵr Cymru 2050, cysylltwch â ni yn dwrcymru2050@dwrcymru.com