Dŵr Cymru, Yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd a Chanolfan Eden Gate i Bobl Ddigartref yn cyflawni Menter Llythrennedd yng Nghasnewydd


14 Medi 2023

Mae Dŵr Cymru, yr unig gwmni dŵr nid-er-elw yng Nghymru a Lloegr, yr Ymddiriedolaeth Llythrennedd a Chanolfan Eden Gate i Bobl Ddigartref yng Nghasnewydd wedi cychwyn menter llythrennedd arloesol â’r nod o fynd i’r afael â phroblemau llythrennedd oedolion, rhywbeth sy’n cael ei ddiystyru’n aml, â’r nod o gyfoethogi bywydau rai o bobl fwyaf bregus y gymuned.

Wrth drafod gwreiddiau’r syniad, dywedodd Fran, Rheolwr Gweithrediadau Canolfan Eden Gate:

"Rydyn ni wedi bod ar siwrnai sydd wedi dod â ni i le lle lluniwyd y slogan: Er eich bod heb gartref, dydych chi ddim heb gymorth. Rydyn ni am eich helpu chi i helpu eich hunain.”

I Ddŵr Cymru, mae’r fenter hon yn dod o fewn cwmpas y Prosiect Cymunedau Gwydn o ran Dŵr, sef dull o weithredu ar sail lle sy’n herio cydweithwyr i ddatblygu partneriaethau ystyrlon, treialu dulliau arloesol o weithio, a defnyddio dirnadaeth leol i lywio eu gweithgareddau. Mae tynnu cymorth cwsmeriaid bregus, addysg, gyrfaoedd, dyledion, effeithlonrwydd dŵr a chymorth i’r rhwydwaith dŵr gwastraff ynghyd mewn ffordd gydlynol yn cysylltu’n gadarn â nodau llesiant cenedlaethau’r dyfodol ac mae hyn yn cynnwys presenoldeb dwys mewn ardaloedd o amddifadedd uchel.

Roedd y fenter benodol yma’n cynnwys Tîm Addysg Dŵr Cymru, sy’n fwy cyfarwydd â darparu Rhaglen Addysg y cwmni mewn ysgolion. Trwy gydweithio â’r Ymddiriedolaeth Llythrennedd a Chanolfan Eden Gate, a diolch i gymorth Tesco a gyfrannodd rodd hael o lyfrau, gall y gwesteion fwynhau lle diogel i ddarllen, a chael cymorth penodol gyda’u darllen, sillafu a deall. Dull o weithredu a luniwyd ar y cyd oedd hwn, ac mae’n sicrhau bod dinasyddion yn chwarae rhan ac yn cymryd cyfrifoldeb dros y broses gynllunio er mwyn sicrhau mynediad at gymorth ystyrlon.

Dywedodd un gwestai diolchgar: “Fe gollais i allan ar lawer o bethau fel plentyn. Felly dyma beth sydd ei angen arna’i a dweud y gwir. Rhowch lyfr i mi, a bydd hi’n frwydr.”

Dywedodd Claire Roberts, Pennaeth Ymgysylltu Cymunedol Dwr Cymru.

“Mae gwir ymgysylltiad cymunedol yn golygu deall y sialensiau go iawn - cyd-greu a chydweithio i fynd i’r afael ag anghenion unigryw’r cymunedau a wasanaethwn. Mae hynny’n amlwg yn y darn yma o waith ac o ran y dull ehangach o weithredu trwy Gymunedau Gwydn o ran Dŵr."

Mae’r gwaith gyda Chanolfan Eden Gate wedi cynnwys gwasanaethau eraill gan Ddŵr Cymru hefyd, fel cynnig cymorth gyda thariffau i gwsmeriaid bregus, archwiliadau effeithlonrwydd dŵr yn y ganolfan, cyllid i’r gymuned, yn ogystal â chymorth llythrennedd, er mwyn helpu i ddangos potensial trawsnewidiol cydweithio bwriadol dros gymunedau.