Gweithio gyda chymunedau Cwm Rhondda Fach


Bydd Dŵr Cymru'n brysur dros y ddwy flynedd nesaf yn uwchraddio'r pibellau dŵr o'r Maerdy i lawr i Bontypridd er mwyn darparu dŵr glân a ffres ar eich cyfer am flynyddoedd i ddod.

Ond wrth i ni weithio yn eich cymuned, byddwn ni'n gwneud llawer iawn mwy hefyd - o helpu pobl sy'n cael trafferth talu eu biliau i gynnig nwyddau arbed dŵr am ddim. Byddwn ni'n mynd allan i ddarparu gwersi hwyliog yn ysgolion Cwm Rhondda hefyd, ac yn cefnogi prosiectau cymunedol lleol

Fel sefydliad nid-er-elw, mae cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn. Dyna pam ein bod ni'n arbrofi gyda dull newydd o gydweithio'n agosach a'n cwsmeriaid wrth i ni uwchraddio ein pibellau dŵr.

Beth ydyn ni'n ei wneud?

Mae'n bosibl y gwelwch weithwyr Dŵr Cymru mewn achlysuron yn y gymuned ac yn ymweld â grwpiau a sefydliadau lleol yn eich ardal. Yn ystod y gweithgareddau hyn, byddwn ni'n siarad â chwsmeriaid lleol am yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael, o arbed arian ar eich biliau i wella'ch amgylchedd lleol.

Rydyn ni am glywed gan bobl leol hefyd i'n helpu ni i wella ein gwasanaethau. Os ydych chi'n perthyn i grŵp neu sefydliad lleol ac am gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â rhonddafach@dwrcymru.com.

 Arbed arian ar eich biliau

Rydyn ni'n gwybod bod cwsmeriaid yn ei chael hi'n anodd talu eu biliau weithiau ac felly mae gennym amrywiaeth o dariffau sy'n gallu lleihau cost eich biliau, naill ai trwy osod mesurydd, capio eich bil trwy un o'n tariffau neu ddarparu cymorth os ydych mewn dyled â ni. Mae rhagor o wybodaeth am ein tariffau yma.

Rydyn ni'n gweithio'n ymarferol gyda phartneriaid i ddarparu cymorth ar gyfer cwsmeriaid. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fod yn bartner i ni yn hyn o beth, cysylltwch â rhonddafach@dwrcymru.com.

Os ydych chi'n byw yng Nghwm Rhondda Fach, gallwch fanteisio ar ein harchwiliad dŵr a'n hoffer arbed dŵr am ddim. Bydd un o'n peirianwyr cyfeillgar yn ymweld â'ch cartref ac yn cyflawni archwiliad iechyd 30 munud o hyd ar eich holl offer sy'n defnyddio dŵr, ac yn gosod offer arbed dŵr i'ch helpu chi i arbed dŵr ac arian. Mae ein cynhyrchion syml ond effeithiol yn cynnwys pennau cawod effeithlon, cliciedi sbardun ar gyfer pibellau ddyfrio, a bagiau seston. I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad, e-bostiwch waterdemandwales@dwrcymru.com.

Darparu Gwasanaethau Blaenoriaeth

Rydyn ni'n deall bod sefyllfaoedd ac anghenion pobl yn amrywio, a gallai ein Gwasanaethau Blaenoriaeth fod o gymorth i chi. Os oes gofynion penodol gennych oherwydd eich oedran, iechyd, anhwylder meddygol neu anghenion cyfathrebu ychwanegol, rhowch wybod i ni fel y gallwn addasu ein gwasanaethau at eich anghenion.

Gweithio gyda chwsmeriaid y dyfodol

Mae ein tîm addysg yn darparu sesiynau yn y gymuned mewn ysgolion lleol yn ardal Cwm Rhondda Fach, yn darparu gwasanaethau ysgol gyfan a gweithdai ar gyfer dosbarthiadau. Hyd yn hyn, rydyn ni wedi gweithio gyda 12 ysgol yn yr ardal, gan ddarparu gwybodaeth am y cylchred dŵr, a chynnal gweithgaredd i ddylunio cyflenwad dŵr pentref.

Mae'r ysgolion yn cael y cyfle i gael gwasanaeth effeithlonrwydd dŵr hefyd, a gweithdy lle mae’r disgyblion yn dysgu sut i ddefnyddio cymaint o ddŵr sydd ei hangen arnynt ond heb ei wastraffu. Bydd hyn yn cynnwys archwiliad dŵr, a dyfeisiau arbed dŵr a gaiff eu gosod gan ein partneriaid, Aqualogic.

Cadw llygad ar ein rhwydwaith dŵr gwastraff

Wrth i ni uwchraddio'r pibellau dŵr yn eich ardal leol, byddwn ni'n archwilio cyflwr ein rhwydwaith carthffosiaeth hefyd.

Mae'n bosibl y gwelwch ein partneriaid yn y contract yn yr ardal leol yn cyflawni arolygon carthffosiaeth rhagweithiol ar ein rhan. Bydd hyn yn ein helpu ni i wneud yn siŵr bod popeth yn llifo fel y dylai, bod ein pibellau mewn cyflwr da, ac nad yw cwsmeriaid yn fflysio'r pethau anghywir i lawr y draen. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein harolygon rhagweithiol yma.

Yn ogystal ag arolygu'r rhwydwaith carthffosiaeth, rydyn ni'n gweithio gydag ysgolion lleol yn yr ardal i ddod o hyd i gyfleoedd i gadw dŵr wyneb allan o'n system garthffosiaeth, a allai leihau'r tebygolrwydd o lifogydd mewn tywydd gwael.

Gallwch ein helpu ni i leihau'r tebygolrwydd o rwystrau a llifogydd yn eich cymuned leol trwy ddilyn y cynigion isod:

  • Dim ond pi-pi, pŵ a phapur ddylai fynd i lawr y tŷ bach - rhaid rhoi weips - rhai golchi wyneb, babanod, glanhau a rhai cyffredin (hyd yn oed os yw'r pecyn yn dweud bod modd eu fflysio, maent yn gallu achosi tagfeydd) - nwyddau mislif, cewynnau a ffyn gwlân cotwm yn y bin. Dyma'r prif bethau sy'n achosi tagfeydd.
  • Peidiwch ag arllwys braster, olew, saim a gwastraff bwyd i lawr y sinc, holwch eich Awdurdod Lleol am y ffordd orau o gael gwared ar y pethau hyn.

Prentisiaethau a recriwtio

Yr haf yma rydyn ni'n gweithio gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog i greu rhaglen 'Camu i'r Byd Adeiladu' ar gyfer pobl ifanc o Gwm Rhondda Fach. Bydd y rhaglen yn rhoi cip i bobl ifanc ar fyd adeiladu, ynghyd â phrofiad ymarferol dros gyfnod o 12 wythnos.

Rydyn ni'n gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol hefyd i godi ymwybyddiaeth am yr amrywiaeth o rolau sydd gennym yn Dŵr Cymru a’n cynlluniau i Brentisiaid a Graddedigion, ac i annog mwy o bobl ifanc i ymddiddori ym meysydd Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Maths (STEM).

Mae cynllun Graddedigion 2018 wedi cau erbyn hyn, cadwch lygad ar ein gwefan am y cynllun Prentisiaethau sydd ar y gweill..