Norton a Llanandras


Rydym yn buddsoddi dros £8 miliwn er mwyn gwella’r system dŵr gwastraff yn Norton a Llanandras. Bydd y buddsoddiad yn helpu i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu gwasanaeth dŵr gwastraff o'r safon uchaf i chi a gwarchod yr amgylchedd am flynyddoedd i ddod.

Beth rydym yn ei wneud?

Rydym yn uwchraddio’r asedau yng ngweithfeydd trin dŵr gwastraff Norton a Llanandras. Trwy ddefnyddio’r dechnoleg a’r offer diweddaraf, gallwn wella ansawdd y dŵr sy’n cael ei ryddhau i’r amgylchedd.

Ble a phryd y gwneir y gwaith?

Norton: Rhagfyr 2020 – Rhagfyr 2021

Bydd rhan gyntaf ein gwaith yn dechrau yng ngwaith trin dŵr gwastraff Norton. Byddwn yn dechrau gweithio yn gynnar ym mis Rhagfyr 2020 ac, os bydd popeth yn mynd yn iawn, byddwn wedi gorffen erbyn diwedd Rhagfyr 2021.

Rydym wedi treulio llawer o amser yn cynllunio’n gwaith gyda’r awdurdod lleol er mwyn sicrhau ein bod yn creu cyn lleied o ffwdan ag y bo modd. Gwneir ein gwaith ar dir preifat ac mewn darnau o’r heol. Bydd goleuadau traffig ar y B4355 tra byddwn yn gweithio yn yr heol, er mwyn sicrhau bod y traffig yn dal i lifo. Bydd y goleuadau traffig yn symud ymlaen gyda’r gwaith ac fe’u defnyddir rhwng Rhagfyr 2020 a Mehefin 2021. Er mwyn creu cyn lleied o drafferth ag sy’n bosibl, byddwn yn eu tynnu i lawr dros gyfnod y Nadolig.


Norton 

 

Mae angen i ni ddechrau gosod rhan o’r bibell trwy’r maes chwarae ger cyffordd y B4355 a'r B4356 ddydd Llun 11 Ionawr 2021. Bydd y gwaith wedi’i gwblhau erbyn canol Chwefror. Bydd rhan o’r maes chwarae wedi’i gau yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn cydweithio â chwmni Morgan Sindall a fydd yn ein helpu i wneud y gwaith a gallech sylwi ar eu cerbydau nhw yn yr ardal. Byddant yn gweithio o ddydd Llun tan ddydd Gwener, rhwng 8am a 5.30pm. Fodd bynnag, gall fod angen iddynt weithio y tu allan i’r oriau hyn ac ar benwythnosau weithiau er mwyn gorffen y gwaith cyn gynted ag y bo modd.

Llanandras: Mai 2021 – Mai 2022

Bydd ein gwaith yn Llanandras yn dechrau ym mis Mai 2021 ac yn cymryd tua blwyddyn i’w gwblhau. Bydd yn digwydd yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanandras sydd ar y tir preifat ger Clwb Pêl-droed Sant Andras.

Bydd ein gweithlu’n mynd a dod i’n hardal weithio ar hyd lôn breifat oddi ar y B4362, felly ychydig iawn o anhwylustod ddylai’r gwaith ei achosi i bobl yr ardal. Yn nes at yr amser, byddwn yn ysgrifennu at y trigolion lleol ac yn nodi yn yr adran Yn Eich Ardal ar ein gwefan beth y gallant ei ddisgwyl.

Yn Eich Ardal

Er mwyn cael y newyddion hwn trwy’r ebost, ewch i Yn Eich Ardal a chlicio ar Rhowch Wybod i Mi.
Darganfyddwch fwy