Maerdy-Pontypridd


Rydym yn uwchraddio'r pibellau dŵr…er mwyn i chi gael dŵr glân, ffres am flynyddoedd i ddod.

Rydyn ni bron a bod yn barodi i ddechrau'r rhan o'r gwaith ar Heol Pontypridd, ac roedden ni am roi gwybod i chi beth fydd yn hyn ei olygu i chi. Mae taflen wybodaeth sy'n cynnig rhagor o wybodaeth am y gwaith yma ynghlwm wrth y llythyr hwn.

Pam rydym yn gwneud hyn?

Rydym yn awyddus i barhau i ddarparu cyflenwad diogel, dibynadwy o ddŵr yfed glân i'n cwsmeriaid yn yr ardal am ddegawdau i ddod.

Bydd y gwaith yn helpu i ddiogelu'r cyflenwad i'n cwsmeriaid ac i leihau'r problemau y mae rhai cwsmeriaid yn yr ardal yn eu cael gyda thoriadau yn y cyflenwad neu wasgedd dŵr isel.

Ein bwriad yw buddsoddi tua £23.3 miliwn yn y rhwydwaith dŵr yn yr ardal a hoffem roi gwybod i chi beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Beth mae’r gwaith hwn yn ei gynnwys?

Mae rhai o’n pibellau sy’n cario dŵr i gwsmeriaid ar gyfer eu cawod foreol neu eu paneidiau te dros gant oed. Dros amser, gall dyddodion naturiol grynhoi y tu mewn i’r pibellau ac arafu llif y dŵr. Er nad yw’r dyddodion hyn yn niweidiol, mae angen i ni glirio’r pibellau bob hyn a hyn fel bod y dŵr yn rhedeg yn rhwydd.

Ni fydd y gwaith yn effeithio ar y rhan fwyaf o’n cwsmeriaid ac mae’n bosib na fyddant hyd yn oed yn sylwi bod y gwaith yn cael ei wneud. Byddwn yn ysgrifennu at unrhyw gwsmeriaid y gallai’r gwaith effeithio arnynt gan roi'r holl wybodaeth y bydd arnynt ei hangen.

Gan fod rhai rhannau o’r rhwydwaith yn tynnu at ddiwedd eu hoes weithredol, bydd y buddsoddiad yn yr ardal yn sicrhau bod tua 54km o brif bibellau dŵr naill ai’n cael eu glanhau neu eu newid. Mae hyn yn mesur yr un faint â bron 600 o gaeau pêl droed.

Ble gwneir y gwaith?

Mae’n bleser gennym ddweud ein bod wedi symud ymlaen yn dda a bod y brif bibell newydd wedi’i gosod o’r Maerdy i Bontypridd. Rydym wrthi yn awr yn gwneud gwaith i roi’r gorau i ddefnyddio’r hen bibell ar hyd yr A4233 rhwng y Maerdy a’r Porth. Er mwyn gwneud hyn, byddwn yn treulio dau ddiwrnod mewn gwahanol rannau o’r heol.  Wrth i ni wneud hyn, fe welwch chi ni’n sicrhau bod yr holl wasanaethau wedi’u trosglwyddo i’r bibell newydd. 

Ymhlith yr ardaloedd a fydd yn elwa ar y buddsoddiad bydd y Maerdy, Glynrhedynog, Tylorstown, Ynyshir, y Porth, Trefforest a Phontypridd. Pan fyddwn yn gweithio yn eich ardal chi, byddwn yn diweddaru’r adran Yn eich Ardal ar ein gwefan. Cewch gofrestru ar y dudalen hon i gael y newyddion diweddaraf am waith yn eich ardal trwy’r ebost. Cliciwch ar Rhowch Wybod i Mi.

Y Gronfa Gymunedol

Mae’r Gronfa Gymunedol yn gyfle i gymunedau hybu ymdrechion i godi arian at achosion da yn eu hardal nhw.  Ers 2018, mae 20 o brosiectau yn Rhondda Cynon Taf wedi cael rhodd. Bu’n help i brynu offer ar gyfer chwaraeon, cerddoriaeth a’r celfyddydau, nwyddau swyddfa, llogi ystafelloed a darparu adnoddau i hybu lles a iechyd meddwl.  Rhoddwyd peth arian hefyd i feithrinfeydd, dosbarthiadau addysg oedolion a grwpiau sy’n hybu gweithgareddau cymunedol.

Gronfa Gymunedol

Os ydych yn byw mewn ardal lle rydym ni’n gweithio – a’ch bod yn codi arian at brosiectau er budd y gymuned – gallech gael gwerth hyd at £1,000 gan Dŵr Cymru.

Cewch ragor o wybodaeth a manylion sut i ymgeisio

Cynllun rheoli traffig

Rydym yn treulio llawer o amser yn cynllunio’n gwaith er mwyn sicrhau ei fod yn tarfu cyn lleied ag y bo modd ar bobl. Rydym wedi cynllunio’r gwaith yn ofalus yma fel na fydd angen gwneud llawer ohono yn yr heol. Yn hytrach, byddwn yn gosod y pibellau newydd mewn tir sy’n ddigon pell o’r prif ardaloedd adeiledig hyd y bo modd.

Fodd bynnag, bydd angen i ni weithio yn yr heol weithiau ac efallai y bydd angen i ni ofyn i rai pobl beidio â pharcio ar yr heol yn y mannau lle byddwn yn gweithio. Os bydd hyn yn berthnasol i chi, byddwn yn siŵr o roi gwybod i chi mewn da bryd. Gallwn eich sicrhau y byddwn yn gwneud y gwaith yn yr heolydd mor gyflym ag y gallwn.

Hoffech chi wybod rhagor?

Os oes gennych gwestiynau am y gwaith, mae croeso i chi ein ffonio yng Nghanolfan Galwadau Cwsmeriaid Dŵr Cymru ar 0800 052 0130 a gofyn am Cheryl Jackson.  Yn ogystal, gallwch fynd i Yn Eich Ardal a chwilio am ‘Maerdy’.  

Sut rydym yn dod ymlaen?

Ein nod yw rhoi gwasanaeth ardderchog i chi a hoffem wybod a ydym yn llwyddo.  Os hoffech rannu'ch ymateb i’r gwaith, ewch i Adborth Am Waith