Uwchraddio Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhostir Cog


Mae gwaith trin dŵr gwastraff Rhostir Cog sy'n trin dŵr gwastraff ar gyfer Dinas Powys, Sili, Penarth, y Barri a Gorllewin Caerdydd yn cael ei uwchraddio.

Beth yw Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhostir Cog?

Mae Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhostir Cog yn trin dŵr gwastraff o Ddinas Powys, Sili, Penarth, y Barri a gorllewin Caerdydd.

Uwchraddio Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Rhostir Cog

Fel rhan o’r gwaith o uwchraddio’r gwaith trin, byddwn yn buddsoddi dros £50 miliwn er mwyn gosod offer Treulio Anaerobig Datblygedig (AAD) ar y safle presennol a gwneud gwelliannau eraill yno. Maeein buddsoddiad yn galliogi ni gwneud ein safle dŵr gwastraff ynni niwtral. Bydd hyn yn helpu i reoli effeithiau newid yn yr hinsawdd, yn lleihau ein costau rhedeg a’n hôl troed carbon ac yn helpu i gadw’ch biliau chi’n isel.

Argraff artist o’r gwaith Treulio Anaerobig Datblygedig newydd pan fydd wedi’i gwblhau.

Dyma rai ffigurau ar gyfer y gwaith AAD ar ôl ei gwblhau:

  • Gallu cynhyrchu 1.5GWh
  •  Bydd yn cynhyrchu 2.028MWh o drydan y flwyddyn
  • Cyfateb i’r pŵer y mae ei angen i bweru 3,750 o gartrefi y flwyddyn
  • Helpu i gyrraedd targed Dŵr Cymru ar gyfer ynni adnewyddadwy

Beth yw Treulio Anaerobig Datblygedig (AAD)?

Mae’r offer AAD yn rhan o gyfleuster cyfun gwres ac ynni sy’n cynnwys dwy injan yn defnyddio bio-nwy a gynhyrchir wrth i slwtsh carthion a gesglir o'r gwastraff yn ein system garthffosydd gael ei dreulio mewn modd anaerobig. Mae'r broses yn cynhyrchu bio-nwy (tua 60% methan a 40% carbon deuocsid yn bennaf) a "chêc" biosolid (gwrtaith cynaliadwy y gellir ei ailgylchu ar dir amaethyddol).

Sut Mae’n Gweithio?

Caiff y bio-nwy ei greu wrth i'r slwtsh carthion fynd trwy broses dreulio anaerobig. Yna caiff ei ddefnyddio mewn injans nwy i gynhyrchu trydan a ddefnyddir i bweru'r gwaith. Mae’r slwtsh sydd dros ben yn cael ei droi’n “gêc” biosolid. Caiff hwn ei gasglu a’i ddefnyddio fel ffordd gynaliadwy o wella’r pridd sy’n fwy eco-gyfeillgar na gwrtaith cemegol.

Dyma ddiagram sy’n esbonio sut mae Treulio Anaerobig Datblygedig yn gweithio:

Y Newyddion Diweddaraf am y Prosiect

Rydym wedi cwblhau’r prif waith adeiladu wrth osod yr offer Treulio Anaerobig Datblygedig ac mae’n gweithio erbyn hyn. Rydym bron â gorffen y gwaith comisiynu ac adfer y tir ac rydym yn disgwyl y caiff ei gwblhau yn y Gwanwyn.

Cyfarpar AAD

PDF, 1.8MB

Dyma ddolen o luniau’n amlinellu’r gwaith a wnaed ar y cyfarpar AAD ers haf 2019.

Ymwneud â’r Gymuned

Cylchlythyr

Fel rhan o’r gwaith datblygu, byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi trwy anfon cylchlythyron bob yn ail fis i sôn am y datblygiadau gyda'r gwaith AAD. Dyma ddolen i’r cylchlythyr presennol.

Ariannu Prosiectau yn y Gymuned 

Mae’r Gronfa Gymunedol yn gyfle i gymunedau hybu ymdrechion i godi arian at achosion da yn eu hardal nhw. Os ydych yn byw mewn ardal lle rydym ni’n gweithio – a’ch bod yn codi arian at brosiectau er budd y gymuned – gallech gael hyd at £1,000 gan Dŵr Cymru. Cewch wybod rhagor yma.
 
Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae sawl grŵp yn ardaloedd Dinas Powys a Sili wedi llwyddo i gael arian o Gronfa Gymunedol Dŵr Cymru.  

DINAS POWYS 

Clwb Tennis Dinas Powys: Cafodd Clwb Tennis Dinas Powys arian ym mis Awst i alluogi rhagor o bobl ifanc i chwarae tennis trwy adnewyddu cyrtiau caled yr ieuenctid a thrwy ddatblygu academi dennis Dinas Powys. 
 
Grŵp Celf Dinas Powys: Cafodd Grŵp Celf Dinas Powys arian ym mis Awst i brynu offer i wella’u technegau arlunio ac i annog y gymuned i gymryd rhan mewn celf.  
 
Llyfrgell a Chanolfan Weithgareddau Dinas Powys (DPLAC): Cafodd DPLAC arian ym mis Awst i brynu seddau newydd lle gall plant eistedd, darllen a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn y llyfrgell.   
 
Grŵp Sgowtiaid 1af Dinas Powys:
Cafodd Grŵp Sgowtiaid 1af Dinas Powys arian ym mis Ebrill i adnewyddu eu neuadd trwy osod llawr pren newydd yn y brif ystafell gymunedol.  
 
Clwb Bowlio Murch: Cafodd Clwb Bowlio Murch arian ym mis Chwefror. Defnyddir yr arian i droi darn o dir glas yn fan lle gellir rhoi byrddau a chadeiriau fel y gall aelodau a ffrindiau wylio'r gweithgareddau ar y lawnt fowlio.  

SILI 

Civil Aid Voluntary Rescue Association (C.A.V.R.A.): Ym mis Awst, cafodd C.A.V.R.A. arian ar gyfer hyfforddiant arbenigol mewn achub o goredau. 
 
Sully Village Group: Ym mis Chwefror, cafodd y Sully Village Group arian i greu safleoedd glanhau’r traeth fel rhan o’u prosiect i lanhau’r traeth.  
 
Ymddiriedolaeth Llyfrgell Sili a Larnog: Llwyddodd Ymddiriedolaeth Llyfrgell Sili a Larnog i gael cyllid ym mis Chwefror i greu murlun o silff lyfrau er mwyn helpu i hyrwyddo’r llyfrgell.  

Gwirfoddolwyr Gwarchodfa Natur Larnog (Rhan o Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru): Cafodd Gwirfoddolwyr Gwarchodfa Natur Larnog arian ym mis Chwefror. Defnyddir yr arian i wella’r rhwydwaith llwybrau troed ac i brynu offer i helpu'r gwirfoddolwyr â’u gwaith.  

Hoffech chi wybod rhagor?

Os hoffech chi wybod rhagor am ein Cronfa Gymunedol a sut i ymgeisio, ewch i Cronfa-Gymunedol

Digwyddiadau ac Ymweliadau ag Ysgolion

Fel rhan o’r cynllun, rydym yn ceisio cynnal neu fynychu nifer o ddigwyddiadau cymunedol er mwyn rhoi gwybod i chi am y datblygiadau yn Rhostir Cog. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y digwyddiadau cymunedol y bu Dŵr Cymru ymddynt hyd yma. Yn ogystal, rydym wedi ymweld ag ysgolion cynradd yn Sili a Dinas Powys i ddysgu’r plant am waith Dŵr Cymru yn gyffredinol a’n gwaith yn Rhostir Cog.

Os oes gennych chi ddigwyddiad cymunedol y gallai Dŵr Cymru ddod iddo neu os hoffech i ni ymweld â’ch ysgol, cysylltwch â Tomos Davies ar 07866818183.

Yn Eich Ardal

Er mwyn cael y newyddion hwn trwy’r ebost, ewch i Yn Eich Ardal a chlicio ar Rhowch Wybod i Mi.

Darganfyddwch fwy

Cwestiynau Cyffredin

PDF, 140.3kB

Rydym hefyd wedi cynhyrchu Cwestiynau Cyffredin i ateb unrhyw gwestiynau ychwanegol.