Gogledd Caerdydd


Rydym yn buddsoddi bron £8.5 miliwn er mwyn gwella’r ffordd y mae ein system dŵr gwastraff yn gweithio yng ngogledd Caerdydd. Y bwriad yw sicrhau ein bod yn dal i ddarparu gwasanaeth dŵr gwastraff o’r safon uchaf i’n cwsmeriaid am flynyddoedd eto.

Mae’r buddsoddiad yn cynnwys gwahanol dasgau fel newid, glanhau ac ail-leinio darnau o’r bibell dŵr gwastraff rhwng Tongwynlais a Pharc Hailey yng Nghaerdydd. Mae’r gwaith yn hanfodol er mwyn sicrhau bod llai o orlifiadau o’r Gorlif Carthion Cyfun (CSO) i afon Taf, bod mwy o le yn y rhwydwaith a’n bod yn helpu i ddiogelu amgylchedd yr ardal am flynyddoedd i ddod. 

Mae’r gwaith yn digwydd mewn tair ardal – Parc Hailey, Pont Ynys a ger Iron Bridge Road yn Nhongwynlais. Mae cwmni Morgan Sindall yn ein helpu i wneud y gwaith ac efallai y sylwch ar eu cerbydau nhw yn yr ardaloedd hyn. Dyma drosolwg o’r hyn yr ydym yn ei wneud:

Parc Hailey - Caerdydd

Dechreuwyd ar y cynllun buddsoddi hwn ym mis Mehefin 2020 ym Mharc Hailey lle y buom yn glanhau’r bibell dŵr gwastraff sy’n rhedeg trwy’r parc. Yn ystod y gwaith, tynnwyd tua 444 tunnell o stwff o’r bibell dŵr gwastraff. Cafodd y gwaith ei gwblhau’n llwyddiannus ddiwedd Hydref 2020 ond byddwn yn dod yn ôl yn y gwanwyn i wneud tipyn o’r gwaith ailblannu yn yr ardaloedd lle’r oeddem yn gweithio.

Pont Ynys

Rydym wrthi’n gosod darnau o bibell dŵr gwastraff newydd sbon ym Mhont Ynys. Mae’r gwaith presennol yn digwydd ar dir preifat ger fferm Gelynis ond gallech sylwi ar rai o gerbydau ein contractor yn teithio i’r ardal weithio ar hyd Tŷ Nant Road a Gelynis Terrace. Caiff y gwaith hwn ei gwblhau erbyn diwedd Hydref 2021.

Tongwynlais

Rydym yn gosod pibell dŵr gwastraff newydd sbon yn y tir preifat ger Iron Bridge Road ac yn glanhau darnau o’r bibell bresennol. Dechreuodd y gwaith ddydd Llun 14 Medi a bydd wedi’i gwblhau erbyn diwedd Hydref 2021.

Er mwyn cyrraedd yr ardal weithio, bydd traffig y gwaith yn teithio i lawr Iron Bridge Road rhwng 9.30am a 3pm, gan osgoi amserau prysur yr ysgolion. Rydym yn gofyn i’r trigolion beidio â pharcio ar ddarnau cul o’r heol os oes modd. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau nad oes problemau traffig yn yr ardal.

Yn ogystal, bydd angen i ni lanhau’r bibell garthffosiaeth o dan yr M4 yn haf 2021. Rhoddwn ragor o wybodaeth ar y dudalen hon yn nes at yr amser.

Gweithio yn ystod COVID -19

Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn dal i ddilyn canllawiau’r Llywodraeth a hoffem ddiolch i’n cwsmeriaid am sicrhau eu bod yn cadw pellter diogel oddi wrth ein gweithwyr. Gwyddom fod hwn yn gyfnod anodd iawn ond gallwn eich sicrhau ein bod – ac y byddwn – yn gwneud ein gorau glas i ddal ati i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. 

Sut rydym yn dod ymlaen?

Ein nod yw rhoi gwasanaeth ardderchog i chi a hoffem wybod a ydym yn llwyddo.  Os hoffech rannu'ch ymateb i’r gwaith, ewch i AdborthAmWaith

Yn Eich

Ardal

Er mwyn cael y newyddion hwn trwy’r ebost, ewch i Yn Eich Ardal a chlicio ar Rhowch Wybod i Mi.

Darganfyddwch fwy