Cadwraeth a Bioamrywiaeth


Mae Dŵr Cymru yn berchen ar lawer o dir ac yn gwmni sy’n cynnal prosesau a gweithgareddau sy’n gallu cael effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd.

Yn y cyd-destun hwnnw, rydyn ni wedi ymrwymo i wella bioamrywiaeth ar ein tiroedd ac i sicrhau nad yw ein gwaith yn niweidio lefelau bioamrywiaeth yr afonydd a’r môr.

Rydyn ni wedi datblygu polisi clir sy’n disgrifio’n dulliau o weithredu o ran bioamrywiaeth ac wedi cyhoeddi Gorolwg o Fioamrywiaeth (Saesneg yn unig) sy’n trafod ein gwaith yn y maes yn fwy manwl.

Mae Dŵr Cymru wedi cyfrannu’n uniongyrchol at gynnal bioamrywiaeth wrth wella ansawdd y dŵr mae’n ei arllwys i’r afonydd a’r môr. Un ffactor bwysig yn y broses o wella cynefinoedd morol a dŵr croyw yw ein buddsoddiad mawr mewn gweithfeydd trin dŵr gwastraff ac mewn gwella gorlifiadau carthffosiaeth cyfunol dros y 10 mlynedd diwethaf.

Byddwn yn targedu buddsoddiad mewn meysydd allweddol: sef gwella ansawdd y dŵr a ryddheir o’n gweithfeydd trin dŵr gwastraff; amddiffyn afonydd a’r arfordir rhag llygredd yn ystod stormydd a sicrhau bod ein prosesau’n gweithio heb effeithio’n ormodol ar gymunedau lleol.

Mae ein cyfrifoldebau fel perchennog tir a gwarchodwr rhai o safleoedd bywyd gwyllt pwysicaf y wlad yn bwysig iawn i ni. Byddwn yn parhau i atal neu leihau effeithiau ein gweithgareddau ar yr amgylchedd, a lle bo modd, yn cynyddu’r cyfleoedd i amddiffyn a gwella byd natur. Gyda 60% o’n tir o bwys cenedlaethol yn nhermau cadwraeth a bioamrywiaeth, a’n rhaglen buddsoddi cyfalaf yn parhau, rydym yn benderfynol o reoli gwaith ac adnoddau’r cwmni yn gyfrifol er budd cenedlaethau’r dyfodol.