Rheoleiddio a Chystadleuaeth


Fel darparydd gwasanaethau dŵr a charthffosiaeth trwyddedig, Ofwat sy'n ein rheoleiddio, ac rydyn ni'n dod o dan bolisïau a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth Prydain fel y bo'n briodol.

Bydd y botymau yn eich helpu chi i ddod o hyd i wahanol agweddau ar reoleiddio a chystadleuaeth, gan gynnwys dolenni i amrywiaeth o ddogfennau a gwybodaeth y mae angen i ni eu cyhoeddi, fel ein tariffau a'n prisiau.

Prisiau

Mae ein Rhestr Prisiau, sy'n pennu'r prisiau rydym yn eu codi am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn ar gyfer gwahanol fathau o gwsmeriaid, isod. Mae'r Rhestr Prisiau'n cynnwys y taliadau a godir ar ddefnyddwyr, gan gynnwys yr elfennau cyfanwerthu ac adwerthu. Mae'r Rhestr Prisiau Cyfanwerthu'n dangos elfen gyfanwerthu'r taliadau ar gyfer defnyddwyr.

Mae datganiad gan ein Bwrdd isod hefyd. Mae'r datganiad yn cadarnhau eu bod yn fodlon ein bod ni wedi cyfrifo'r taliadau hyn yn gywir ac yn unol â'r rheoliadau perthnasol.

Ymgynghoriadau

Rydyn ni'n ymateb yn gyson i ymgynghoriadau gan Ofwat, Llywodraeth Cymru ac eraill.

Mae rhai o'n hymatebion allweddol, a'n dogfennau ymgynghori ein hunain, isod.

Adrodd ar ein Perfformiad

Rydyn ni'n cyflwyno adroddiadau cyson ar ein perfformiad yn unol â'n rhwymedigaethau. Mae hyn yn helpu i ddarparu gwybodaeth ar gyfer ein cwsmeriaid am sut mae pethau'n mynd, ac yn galluogi Ofwat i gymharu ein perfformiad â pherfformiad cwmnïau eraill.

Defnyddir y wybodaeth yma am berfformiad i gyfrifo'r gwobrau a'r cosbau i'w cymhwyso yn unol â'r cynllun Cymell i Gyflawni Deilliannau (ODI) hefyd.