Steve Thomas

Y Fenni


Steve Thomas CBE oedd Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) rhwng 2004 a 2019. Roedd yn bennaeth y Sefydliad Cyflogwyr Llywodraeth Leol a bu'n weithgar wrth feithrin partneriaethau cymdeithasol yng Nghymru. Ar lefel wirfoddol, bu’n gadeirydd ar Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru am wyth mlynedd yn ystod y cyfnod hwn hefyd. 

Ar hyn o bryd, Steve yw Cadeirydd Bwrdd Glandwr Cymru, bwrdd ymgynghorol yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru. Yn Hydref 2019 penododd Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru Steve yn gadeirydd ac ymgynghorydd ar Fwrdd Gwella a Sicrwydd Cyngor Merthyr Tudful. Bu Steve ynghlwm wrth yr holl drafodaethau pwysig o gychwyn datganoli am gysylltiadau rhwng llywodraeth ganolog a lleol, ac wrth ddatblygu deddfwriaeth bwysig mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru ym meysydd addysg, gwasanaethau cymdeithasol a rheoli gwastraff. Cyn hynny, bu'n gweithio dros nifer o gynghorau ar draws ardal Gwent, a bu’n arwain ar ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996 a arweiniodd at ffurfio CBS Caerffili. Mae e wedi gweithio mewn amrywiaeth o ffatrïoedd hefyd, ac ar ôl ymadael â'r ysgol, treuliodd cyfnod fel glöwr. Heddiw mae'n canolbwyntio ar waith ymgynghorol ac mae'n gweithio gydag amrywiaeth o gynghorau, gan gynnwys Cyngor Caerdydd, Bargen Ddinesig Bae Abertawe ac yn cyflawni nifer o rolau eraill y cafodd eu recriwtio iddynt yn ddiweddar hefyd.