Neil Webb

Caerdydd


Cyfrifydd Siartredig yw Neil. Treuliodd pedair blynedd ar ddeg yn gweithio dros PwC cyn ymuno â Dŵr Cymru (Hyder plc ar y pryd) ym 1995. Fel Pennaeth Trethi, bu'n cynghori ar faterion fel caffael SWALEC (a’i waredu wedyn!) a'r Dreth Ffawdelw ym 1997.

Ymunodd Neil â Glas Cymru fel Trysorydd ddechrau 2001, a bu'n gyfrifol am holl faterion y trysorlys gan gynnwys codi arian trwy fondiau, prydlesau a benthyciadau banc i ariannu'r rhaglen gyfalaf, gan gynnal perthnasau â buddsoddwyr allweddol, banciau ac asiantaethau trethi a’r statws credyd cysylltiedig. Roedd yn gyfrifol hefyd am drethi, ac yn aelod blaenllaw o Grŵp y Diwydiant Dŵr a drafododd gytundebau allweddol o fewn y diwydiant. Cymrodd Neil ymddeoliad o'i swydd yn 2018 ac mae'n dal i fod yn angerddol ynghylch Glas a'r diwydiant dŵr.