Llio Elgar

Caerdydd


Mae Llio wrthi'n astudio am radd meistr ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei phwnc yw cynllunio ieithyddol sy’n rhywbeth y mae'n angerddol yn ei gylch. Bu gynt yn gyfrifol am gydymffurfiaeth Cyngor Dinas Casnewydd â Strategaeth y Gymraeg, Safonau'r Gymraeg a'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae hi wedi cadeirio amryw o bartneriaethau ym meysydd troseddau casineb, addysg Gymraeg, datblygiad sefydliadol a chyflogaeth, ac wedi bod yn allweddol i’w llwyddiant. Mae gan Llio radd mewn Athroniaeth a Gwleidyddiaeth a gradd Meistr mewn Gweinyddiaeth Gyhoeddus. Mae hi'n llywodraethwr awdurdod lleol yn Ysgol Gymraeg Casnewydd, mae ganddi ddau blentyn ifanc ac mae'n mwynhau dringo a rhedeg.