Lisa Howells

Sir Gaerfyrddin


Daeth Lisa’n gymwys fel deintydd ym 1977. Ar ôl cyfnod byr mewn practis deintyddol, symudodd i'r Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, lle bu’n gweithio mewn ardaloedd o Gymru a Lloegr tan 2008. Ei phrif ddiddordebau oedd gofalu am bobl ag anghenion clinigol arbennig, ac yn arbennig pobl sydd wedi cael anafiadau i'r pen, sydd ar ddiwedd eu hoes ac sy'n gaeth i'r cartref. Ym 1987 cafodd radd Meistr mewn Iechyd Deintyddol Cymunedol o Brifysgol Birmingham. Bu Lisa'n Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Lleol Abertawe, a bu’n gweithio dros Uned Cymorth Llywodraethu Clinigol a Datblygu Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo timau clinigol i wella ansawdd a diogelwch. Lisa oedd Dirprwy Brif Swyddog Deintyddol Llywodraeth Cymru o Fehefin 2012 tan ei hymddeoliad yn Rhagfyr 2019. Ei phrif rôl oedd datblygu a chyflawni'r agenda ansawdd a diogelwch, oedd yn cynnwys cydweithio'n agos ag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), y tîm Gwella Gwasanaethau 1000 o Fywydau ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.