Gareth Jones

Dinbych


Mae Gareth yn byw yn Sir Ddinbych, mae'n rhugl yn y Gymraeg ac mae ganddo wybodaeth helaeth am y diwydiannau amaeth a gwlân ar ôl treulio chwe blynedd ar hugain yn gweithio dros Wlân Prydain. Dechreuodd weithio dros y sefydliad ym 1990, a threuliodd pedair blynedd ar ddeg yn gweithio yn eu canolfan graddio gwlân yn Sir Ddinbych cyn symud yn 2004 i weithio dros Undeb Amaethwyr Cymru (FUW) fel Swyddog Gweithredol Sirol â chyfrifoldeb dros bedair sir yn y gogledd-ddwyrain. Aeth Gareth nôl i Wlân Prydain yn 2008 ac mae'n gweithio fel Pennaeth Marchnata Cynhyrchwyr yno. Yn ei rôl, mae Gareth yn rheoli'r tîm Marchnata Cynhyrchwyr sy'n gyfrifol am yr holl weithgarwch gyda chynhyrchwyr gwlân. Mae hyn yn cynnwys cyfathrebu, cysylltiadau â rhanddeiliaid, y wasg a'r cyfryngau, sioeau ac achlysuron amaethyddol, y 9 rhanbarth, a'r rhaglen hyfforddiant cneifio a thrin gwlân.  

Mae Gareth yn credu'n gryf yn egwyddorion a manteision cydweithio, ac mae hyn yn rhywbeth y mae e wedi ei hyrwyddo o fewn ei gymuned leol. Bu gynt yn Gadeirydd ar Gronfa Goffa Michelle Jones a Changen Sir Ddinbych o Glwb Cefnogwyr Clwb Pêl-droed Lerpwl. Yn fwy diweddar, bu Gareth yn Aelod o Grŵp Partneriaeth Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ac yn Gadeirydd ar eu Gweithgor Rheoli Tiroedd.

Ar hyn o bryd, mae Gareth yn aelod lleyg o Bwyllgor Ymgynghorol y Farnwriaeth yng ngogledd Cymru.  Yn ei amser hamdden, mae’n mwynhau cerdded, pêl-droed a darllen ac mae'n aelod o Urdd Newyddiadurwyr Amaethyddol Prydain.